As jyiemandna die Here geleihetwatnou?(lesing 22.3.1995)

 

Diepersoonwatjygehelphetom ‘noorgawetemaak,toehy, sy hart aan die Here gegeehet,hetditnietedankeaanjougoeiekennis van die woord of jougaweom die blyeboodskapoortedranie.

Jy was net die kanaal, die instrument wat God gebruikhetom tot hom/haardeurtedring. God hetjougebruikomdatjygehoorsaam en beskikbaar was omdie regteboodskap, op die regtetyd, aan die regtepersoonoortedra.

 

Die Heilige Gees was elkeoomblikdaar,Hyhetjougehelp en bygestaansodatjy:

 • die regte woordekon se
 • joudie kennisgegee om dit te verduidelik
 • die krag voorsienom dit deur te voer.
 •  

  Hand.1:18

  8Maar as die Heilige Gees na julle toe gekom het, sal God julle die krag gee om mense van My te vertel in Jerusalem en in die hele gebied van Judea en Samaria en tot in die verste lande van die wêreld.”

   

  Joh.15:26,27

  26“Maar Ek stuur vir julle die Helper, die Heilige Gees, wat mense in die waarheid inlei. Hy kom van die Vader af en sal julle van My vertel. 27En julle sal ook vir mense van My vertel, want julle was van die begin af by My.”

   

  Hand. 2:17&18

  17‘God praat oor wat Hy in die laaste dae gaan doen.’ Hy sê: ‘Ek sal my Gees ten volle gee aan elkeen. 18In hierdie dae sal Ek my Gees ten volle gee aan elke man en vrou wat vir My werk,en hulle salmy boodskap aan mense oorbring.

   

  Ef. 1:18-20

  18Ek bid ook dat die Gees sy lig so duidelik in julle harte sal laat skyn, dat julle sal verstaan watter vooruitsig daar vir julle is noudat God julle geroep het. Julle moet ook weet hoe ryk en wonderlik die erfenis is wat Hy onder sy kinders sal uitdeel. 19Ek bid ook dat julle sal ondervind hoe sy krag waarmee Hy in ons werk, sterker as enigiets anders is. 20Dit is dieselfde krag waarmee God in Christus gewerk het toe Hy Hom uit die dood lewendig gemaak het en Hom in die hemel die ereplek aan sy regterkant gegee het.

   

  Al watjygedoenhet, jy wasgehoorsaamaanSywoordwaarinHyonsSylaasteopdraggegeehetomdie goeienuusteverspreisodatSyKoninkrykgeboukan word.

   

   

  Mat. 28:19

  19Daarom moet julle na elke volk op aarde toe gaan en hulle my volgelinge maak. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. 20Leer hulle om al die dinge wat Ek julle beveel het, te gehoorsaam. En julle moet onthou dat Ek elke dag by julle sal wees tot die einde van die wêreld toe.”

   

  Mark. 16:15-18

  15Hy het ook vir hulle gesê: “Julle moet oor die hele wêreld gaan en die Goeie Nuus vertel aan al die mense wat God geskape het. 16As iemand hierdie boodskap glo en gedoop word, sal hy gered word. Maar as iemand dit nie glo nie, sal hy gestraf word.

   

  Om Jou hart vir die Here te gee beteken, jy word ‘n nuwe mens, jy word as te ware ‘weer gebore.

   

  Joh.3:3 Daarop se Jesus vir hom: “Dit verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie”

   

  So as jy gebore word dan is jy ‘n pas gebore baba . Dit is maklik om ‘n baba te maak, maar na sy geboorte het ‘n baba versorging, liefde, beskerming, voedig en hulp nodig, anders sterf hy kort nadat hy gebore is.

   

  Dit was die maklike gedeelte van jou wonderlike tyd saam met die persoon toe jy aan hom alles verduidelikhet, dat hy nou ‘n nuwe mens is nadat hy die Here aan geneem het.

   

  Wat gebebeur nou ?

  Jou taak is nou om sy/haar te help om geestelikte groei, en al hoe jy dit gaan doen is om betrokke te raak in die persoon se lewe, jy kan nie net so nouendan ‘n bydra gedurende die groei proses maak nie.

   

  Wat beteken ‘betrokkenheid’?. ‘n Hoender en ‘n vark stap een oggend die straat af en gaan by ‘n resturant verby, voor die deur was daar ‘n swart bord waarop ‘n ontbyt geadverteer was.“Spek en eiers kom gerus binne” . Die hoeder se toe aan die vark “Kom ons gaan maak ‘n bydra” waar op die vark geantwoord het “vir jou is dit ‘n bydra vir my is dit betrokkenheid”(Commitment)

  Net soos ‘n regte baba het ‘n geestelike baba ‘n verantwoordelike persoon nodig om hom/haar groot te maak, en dit verg moeite, opoffering en tyd, totdat die persoon self oor die weg kan kom, alleen gaan hy dit nie in hierdie sondige wereld maak nie. Hy moet inskakel by ‘n selgroep en ‘n kerk of jy gaan die oorsaak wees dat die persoon nie groei nie.

   

  Jou taak gaan wees om:

 • Kos te gee – eers melk, later vaste kos
 • Ondersteuning – totdat hy later self kan loop
 • Te help leer – deur te verduidelik en te wys
 • Te vermaan en reg te help wanneer nodig
 • Te help studeer – leer om dit toe te pas – en ook toe te rus
 • Dan uit te stuur die wereld in as volwasse
 •  

  Ek het by ‘n vorige geleentheid die voorbeeld van water, die koppie, die piering, tafeldoek ens gebruik om te illistreer hoe die groei proses werk.

   

  Ek gaan julle van ‘n hele paar wenke, riglyne, voorbeelde en praktiese hulpmiddels voorsien om hierdie baba-Christen te help groei.

   

  Dan ook algemene vrae wat normaalweg gevra word as hulle begin twyfel of as hulle gedeeltes in die skrif nie verstaan of reg vertolk nie.

   

  As ‘n regte ouervan ‘n kind is jou taak nooit werklik afgehandel nie, so ook met jou ‘geestelike’ kind, jy gaan vir baie jare sy/haar mentor en geestelike ouer moet wees.

   

  Ek het jong mense wat ek 30 jaar gelede op hulle geestelike pad gehelp het wat my steeds skakel, party keer vir raad ander kere weer om ‘n getuienis te lewer of te nooi na ‘n kind se doop of troue.

   

  As aardse ouers is dit vir ons ‘n voorreg om ons kinders te help en bly dit ook steeds net so ‘n voorreg om hierdie geestelike kinders wat Hy ons gegee het te help metdie wysheid en insig wat die Gees aan ons gee, sodat ons deur hulle ons Vader in die Hemel kan verheerlik, en wat ‘n woderlike voorreg as van daardie kinders nog ook jou ou eie is. Deur dit alles moet ons uitsluitlike doel wees en ek herhaal dit weer “Om Hom te verheerlik”!

   

  Mat.5:16Laat julle lig so voor die mense skyn,dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die Hemel is, verheerlik.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Category

  All posts, Teaching and discipleship

  Tags