12th December 2016

Rusland

JESUS HET OPGESTAAN!

 

Hyhetopgestaan, Jesus hetopgestaanweerklink die prediker se stem in die kerk . “Hyhetwaarlikopgestaankom die triomfantlikePaasantwoord van die gemeentevoorhom.

Olga kyknahaarouma , haargesig is volplooiemaarhaaroeglinster van blydskap , sy is so blydathaaroumagelukighier in die kerk is . Haarpensioengeldjies is maar min en sykryrerigswaar .

Hulleverlaat die kerk met sygoueuie-vormigetoring en Olga draainahaarouma toe en se “ Oumaek is so blydatonskerk toe kankomwaarons God kanaanbid”. Hullestap ‘n entverder toe vra Olga weer . “Vertel my hoe dit was toe die kerkegesluit was en dit teen die wet was virkindersomBybel stories te lees”.

Komons sit hier op die bank in die park , want dit is ‘n langstorie en my voete is moeg van al die baiestaan in die kerkglimlagouma.

 

KEUSE VAN GODSDIENS.

 

Meer as ‘n duisendjaar gelede was daar ‘n Prinsgenaamd Vladimir , dit was ‘n tyd in ons land toe die mensebaieverskillendegodeaanbidhet en Prins Vladimir was oortuigdat die godevals was .

Sywens was datRusland ‘n sterkgodsdiensmoes he en het toe besluitommeeruittevindoorJudisme, Islam en die Christendom .

Daar is ‘n legendewatgaanoorPrins Vladimir wat in die jaar988 NC ‘n helderligoor die stad Kiev gesienskynhet . Hy was oortuigdaarvandatdit Jesus Christus was wathomkom se hetwattergodsienshymoeskies .

“So hetRusland ‘n christen land geword en almal die armes , die rykadel en selfs die Tzar himself het God op dieselfdewyseaanbid en in die OrtodokseKerk was ditnooitandersnie “. Maar in 1917 het die Bolsheviks (Hulle was die mensewatwougehadhetdat die Regeringbeheermoes word deur die werkersvir die werkers.) onsTzar Nicholas II en yfamilieonttroon en beheeroorgeneem.

Die Bolsheviks wouveranderingteweeg bring , want al was daarrykmens e in ons land , die grootermeerderheid was arm . Onder die leierskap van ‘n man genaamd Lenin word die regeringoorgeneemasook die fabrieke en plase .

Rusland word toe ‘n Komunistiese land en virbaiemensehetmoeiliketyevoorgele.

 

GODSDIENS WORD VERBAN.

 

Wathet toe van die Kerkgewordouma ? “ ara Olga. “Godsdiens was verban en net ‘n handjievolmensehetBybelsgehadantwoordOuma. Meeste van die kerkehethullegesliut , ekonthouwanneerek by onspragtigekerkverbygestaphetekbaie male sommergehuilhet want dit was omskep in ‘n stalvirbeeste , maardithet my ookdaaraanherinnerdat Jesus in ‘n stalgebore was.

Onshetnieopgehouom God teaanbidnie , die Owerheidhet ‘n paarkerketoegelaatomaantegaan , maar was strengdopgehoudeur die KGB (GeheimePolisie) . BaieBaptiste en anderkerkehetondergrondsgegaandws. hullemoes in die geheimontmoet of erensbuitedienshou met die wetedat as die KGB hullevang, hullegestrafsou word. Alhoewelhullebaieversigtig was, was daar tog van hullewatgevang was en hullePastore of Predekers was danweggeneemomgemartelte word ,in die tronkgegooi of self Siberia toe gestuur .

Die Kommunistehetditbaiemoeilikvir die Christinnegemaak , maar self temidde van die marteling en swaarkrykonhullenie die Christendom uitRuslanddryfnie.

“O ek is so blydatditnouanders is Ouma , ekgenietonslesseoor die bybelby die skool en sondagskool en ookomkerk toe tegaan . ” se Olga .

“Hoe hetalles toe weerverandersoosditvandag is Ouma?”.

 

N NUWE DAG.

 

In 1985 was Mikhail Gorbachev aangestel as AlgemeneSekritaris van die Kommunistiese Party , hyhetbesefdataiedingeverkeerd was in ons land en hetregstellings begin maak. Hyhetonskerkeweeraanonsteruggegee en in 1988 was Kerkleiers van oor die heleWereldgenooiom ‘n 1000 jaarvan Christendom in ons land tekomfier. Van toe afkononsweeropenlikaanbid en kerk toe gaan en konkinderssoosjyweervrylik van Jesus leer .

 

Ja Jesus hetwerklikopgestaan.

Daarhet van tyd tot tydChristene van anderlandegekomom die blyeboodskap by onsskolete bring, bybelsteversprei en vironsmeer van die bybelte leer .

Oumaekhetgehoordatoor die helewereldhetanderlandevironsgebid en ekweet God hethullegebedegehoor.” Ja Olga onsmoetookaanhou bid want daar is nogbaiemense in ons land watniks van die bybelweetnie. Daarhetbaieanderektes en vreemdegelowehier by onsuitgekomwatookprobeeromhierledetewen. Onshetmensenodigwatonskan leer om die lewende Jesus tevolg en getrouaanHomtebly .

 

———————————–

 

HetjullegeweetdatRusland so groot is as dit 6h00 in Moskow is , dan is dit reeds 17h00 in die verreooste van die land .

 

Kom ons bid vir Rusland

 

DankieHeervirdie’Russewatgetrouaan U geblyhetgedurende die tyd toe Christenegemartel en in die tronkgesit was .

DankieHeerdatChristene U noukanaanbid , help hulleomnieteluisternavreemdesektes en nie-christelikegelowenie.

Mag die Heilige Gees hulle help omskynendedeligtevir U tewees .

Gebruik die Christen televisie en radio programmeommensetebereik met die blyeboodskap van Jesus.

Ag Heermagelke Christen in Rusland die voorreg he om ‘n Bybeltekanbesitwathykan lees en uitkan leer .

Seen die werkwatsendelinge ,Bybelskole en anderinstansiesdoenwaarhulleleiers en predekersopleiom die’ watna U toe komtekan leer en teonderrig.

Mag die leiers van Ruslandook die ligsiensodat U Koninkrykookdaaruitgeboukan word.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category

All posts, Teaching and discipleship

Tags