12th December 2016

Rypgeworde Christen

               Wat is ‘n rypgeworde Christen ?   

 

Sorgdaarinteendatjulle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. 2 Pet 3:18

 

Geestelikevolwassenheid is ‘n selfopgelegdekruiswatjydra

Baiemensenoemhulle self christeneomdathulle in ‘n christelikehuisgebore is en grootgewordhet of selfsomdathulledeel is van ‘n christelikebeskawing .

Desnieteenstaandehethullenognooit tot volleoorgaweaan Jesus Christusgekomnie .

Ware christenskap begin met die aanvaarding van Jesus as jouverlosser en saligmaker , van daardieoomblikwatjyHom in jou hart ingenooihet , begin jy met ‘n nuwelewenswyse .

Indienjyverwagdathierdielewenswysesinvolmoetweesvereisdit van joudaaglikseoorgaweaan die wil van die Meester .

As jyjougeloof in HombelyaanvaarChristusjou as Sydissipel, Hy is getrouaan al Sybeloftesmaar die verantwoordelikheidom ‘n dinamiese en lewendegeloofteontwikkel by jou.

Ditmagjoubegeerteweesomte bid vir ‘n rykergebedslewe , maartensyjybereid is ommeertydtebesteeaangebed ,salditslegs ‘n begeertebly.

Jymagverlangna ‘n sterkergeloof , maarjymoet die geloofgebruikwatjy reeds besit .

‘n Opregtetoegewyderypwordende christen hounooit op omtewerkaansygroei tot gelykvormigheidaansyrolmodel Jesus Christusnie.

Ditmagklinksoos ‘n hoëideaalmaargeen christen stryalleennieChristus is altyd met jouomjouteversterk in jouswakheid en fristrasies.

Die christelikelewe is ‘n voortgaandeproses van rypwording , as jyophouwerksaljougeestelikelewestagneer en uiteindelikophouomtebestaan .

 

In ons era loop ‘n pad van heiligmakingnoodwendigdeur die wêreld van aksie . Geloof is nie ‘n gevoel of insignie , ooknie ‘n filosofienie.

Geloof is om God op Sywoordteneem

Heb 11:1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category

All posts, Teaching and discipleship

Tags