12th December 2016

Tempraments Toets

Die doel van hierdie toetsies is

 

TEMPERAMENTE

 

 • Ons moet mekaar beter leer ken (Ek tree ‘n spesifieke manier op wanneer ek my in ‘n sekere situasie bevind, omdat julle my nie ken nie dink julle dat ek kil of ongevoelig is, maar eintlik is ek Choleries – ‘n onemosionele ekstrovert)
 • Ons kan mekaar help deur te werk aan die swakhede van ons tempramente
 • Ons kan mekaar help om ons sterk punte nog sterker te maak en die eienskappe wat ons nie het nie, vir die Here te vra om ons te help waar ons tekort skiet.
 • Ons sal leer om meer sensitief op te tree teenoor ‘n lid van ons groep wat o.a. dalk ‘n Melankoliese temprament het(‘n emosionelel introvert)
 •  

   

  Beantwoord die vrae vinnig, spontaan en opreg, moet jouself nie kans gee om te lank oor die vraag te dink nie. Gee die eerste antwoord wat in jou kop opkom

  Elke vraag het drie moontlike antwoorde:

  1. Ja 2. Weet nie of is nie seker nie? 3. Nee

   

  Vraelys:

 • Eet jy normaalweg vinniger as ander mense al is daar geen rede tot haas nie?
 • Glo jy mense gewoonlik wanneer hulle jou komplimenteer?
 • Sal jy oor die algemeen verkies om by die huis te bly en jou met jou eie dinge besig te hou ?
 • Voel jy soms dat jy nie omgee wat met jou gebeur nie?
 • Arriveer jy dikwels op die laaste nippertjie wanneer jy ‘n bus of ‘n trein moet haal ?
 • Het jy oor die algemeen ‘n maklike geaardheid en raak jy dus nie maklik ontsteld nie ?
 • Dink jy gewoonlik sorgvuldig voordat jy enige besluit neem ?
 • Vererg jy jou gou wanneer ‘n ding nie op sy regte plek is nie?
 • Beduie jy dikwels met jou hande terwyl jy praat ?
 • Vind jy dit betreklik maklik om jou emosies onder beheer te hou ?
 • Wantrou jy dikwels ander mense se motiewe ?
 • Voel jy dikwels dat mense die dinge wat jy se en doen afkeur ?
 • Raak jy dikwels gefrustreer wanneer jy ‘n motor in stadige verkeer bestuur ?
 • Is jy oor die algemeen tevrede met jou fisiese voorkoms ?
 • Vind jy dit normaalweg by ‘n sosiale byeenkoms moeilik om jouself aan vreemdelinge bekend te stel ?
 • Voel jy dikwels rusteloos – asof jy iets soek, maar nie seker is wat nie ?
 • Is mense wat baie versigtig bestuur gewoonlik vir jou ‘n bron van irritasie?
 • Kom jy normaalweg self tot ‘n besluit ongeag van wat mense mag dink ?
 • Kan jy oor die algemeen geduldig opspaar vir ‘n duur artikel wat jy wil koop. ?
 • Het jy ‘n paar slegte gewoontes wat jy soms voel jy lankal van ontslae moes geraak het?
 • Weet ander mense gewoonlik wat in jou gedagtes en gemoedere aangaan?
 • Sou jy se dat jy oor die algemeen tevrede is met jou lewe tot dusver ?
 • Beplan jy die meeste van jou aktiwiteite lank vooruit ?
 • Bekommer jy jou dikwels oor finansiele sake ?
 • Toon jy gewoonlik jou ongeduld wanneer iemand jou laat wag het ?
 • Probeer jy normaalweg iemand vind om jou op te vrolik wanneer jy terneergedruk voel ?
 • Verkies jy oor die algemeen om eerder ‘n dokumentere stuk op die televisie te sien as ‘n blyspel ?
 • Word jy dikwels deur ‘n skuldige gewete gehinder. ?
 • Vind jy dikwels dat jy ‘n besige straat oorgesteek het terwyl jou meer versigtige metgeselle nog aan die ander kant staan ?
 • Kan jy normaalweg ‘n sosiale blaps wat jy gemaak het maklik vergeet?
 • Hou jy meestal jou mening vir jouself indien jy dink dat dit iemand teenwoordig sou ontstel ?
 • Wanneer jy ‘n muurprent skeef sien hang, vind jy dit gewoonlik moeilik om te konsentreer voordat dit reggeskuif is.?
 • Vind jy dit sinneloos om jou eie gedagtes en gevoelens gereeld te ontleed?
 • Het jy normaalweg spesifieke doelwitte en ‘n besliste sin van rigting in jou lewe?
 • Indien iemand in ‘n sosiale groep ‘n mening uitspreek en jy beslis daarmee verskil, sou jy normal weg stilbly, eerder as om te se dat jy nie saam stem nie ?
 • Voel jy dikwels dat daar nie veel in jou lewe is waarop jy trots kan wees nie ?
 • Is jy gewoonlik baie spraaksaam wanneer jy saam met bekende persone verkeer ?
 • Voel jy meestal dat jou lewe nuttig en ‘n bydrae tot die gemeenskap is ?
 • Lees jy gewoonlik die waarborg voordat jy ‘n elektriese toestel koop ?
 • Verkies jy meestal om ‘n taak self af te handel eerder as om dit te deligeer, uit vrees dat iemand anders nie die taak so goed soos jy sou doen nie ?
 • Doen en se jy dinge dikwels op die ingewing van die oomblik ?
 • Wanneer jy iets verkeerd gedoen het kan jy normaalweg gou daarvan vergeet , en op die toekoms konsentreer ?
 • Is jy oor die algemeen besadig en tydsaam in jou optrede ?
 • Bly jy soms stil uit vrees dat mense sal lag of jou kritiseer vir jou standpunt?
 • Vertel jy dikwels grappe en snaakse stories aan vriende ?
 • Lyk jou toekoms oor die algemeen belowend en rooskleurig ?
 • Dink jy dikwels oor jou verlede en die koers wat jy tans inslaan ?
 • Nadat jt ‘n belangrikke taak uitgevoer het, voel jy dikwels dat jy dit beter moes gedoen het ?
 •  

  Twee dimensies van Tempramente

  Die vier basiese tempramente word aangedui deur ‘n kombinasie van twee dimensies. nl.

            Introvert Ekstrovert

            Emosioneel – Onemosioneel      

   

  Elke individu se temperament kan erens op die introvert – ekstrovertskaal aangedui word.

  Die uiterste introvert is iemand wat basies na binne lewe – hy hou sy gedagtes en gevoelens hoofsaaklik vir himself.

  Die uiterste ekstrovert is iemand wat basies na buite lewe – hy gee voortdurend uiting aan sy gedagtes en gevoelens

  Let weld at niemand of die of die ander is nie. Daar is graadverskille. Sommige mense is byvoorbeeld meer introvert as andere – of meer ekstrovert as ander mense.

  Elke mens se temperament kan ook erens op die emosioneel – onemosionele skaal aangedui word. Die uiters emosionele persoon sal ‘n groot mate van emosionele skommelinge ervaar – een dag is hulle in die wolke, die ander dag in ‘n put van terneergedruktheid . Sulke mense se gedrag word sterk beinvloed deur hul gemoedstoestand.

  Aan die ander kant van die skaal is die uiters onemosionele persoon, wat feitlik geen emosionele skommelinge ervaar nie . So ‘n persoon raak nie dikwels ontsteld of terneergedruk nie – maar terselfdertyd raak hulle ook nie dikwels opgewonde oor iets nie.

  Weereens is geen persoon of die een of die ander nie .

  Ook hier he tons graadverskille. Sommige mense is meer emosioneel as ander terwyl ander weer meer onemosioneel is . Wanneer ons hierdie twee skale reghoekig op mekaar teken , kry ons vier kwadrante wat die vier basiese tempramente aandui.

   

   

   

  Berekening van jou telling:

  1. Gee jouself 2 punte vir ‘n …Ja antwoord en 1 Punt vir ‘n … ? antwoord op elk van die volgende vrae , vul nou die punte in, in die blokkies van kolom 1

  1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45

   

  2. Gee jouself 2 punte vir ‘n … Nee antwoord en 1 Punt vir ‘n … ? antwoord op elk van die volgende vrae, vul nou die punte in,in die blokkies van kolom 2

  3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47

   

  3. Gee jouself 2 punte vir ‘n … Ja antwoord en 1 Punt vir ‘n … ? antwoord op elk van die volgende vrae , vul nou die punte in, in die blokkies van kolom 3

  2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46

   

  4. Gee jouself 2 punte vir ‘n … Nee antwoord en 1 Punt vir ‘n … ? antwoord op elk van die volgende vrae, vul nou die punte in,in die blokkies van kolom 4

  4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48

   

  Vertolking van jou Vraelystelling

   

  Nadat al die punte in al die blokies aangeteken is:

   

 • Tel al die punte in die onderskeidelike kolomme 1,2,3 en 4 op
 • Skryf die totale in die blokkies aan die onderkant van die kolomme
 • Tel die somtotale van kolomme 1 en 2 bymekaar en die antwoord word jou waarde op die X-X as van jou grafiek (Introvert/Ekstrovert telling)
 • Merk die telling op die horisontale as van die grafiek tussen 6 en 44
 • Tel die somtotale van kolomme 3 en 4 bymekaar en die antwoord word jou waarde op die Y-Y as van jou grafiek (Rasionel/Emosioneel telling)
 • Merk die telling op die vertikale as van die grafiek tussen 8 en 44
 • Trek reghoekige lyne om jou posisie met betrekking tot jou dominante temperament aan te dui. Kry nou die punt op die grafiek wat in een van die 4 kwadrante sal voor kom oa. Flegmaties, Choleries, Melankolies en Sanguinies
 • As jou telling byvoorbeeld op die X-X as 32 en jou telling op die Y-Y as 36 sou wees dan het jy oorheersend ‘n Choleriese Temprament.
 • As jou telling byvoorbeeld op die X-X as 14 en jou telling op die Y-Y as 12 sou wees dan het jy oorheersend ‘n Melankoliese Temprament.
 • Skryf nou in die gedeelte onder aan die bladsy jou vriende se tempramente en die datum toe die toets gedoen was.
 •  

     

  Let Wel.

  Die resultaat van so vraelys is nie absoluut nie – hulle is slegs tentatief van aard . Jou gemoedstoestand ten tye van die beantwoording van die vraelys sal beslis sommige van jou antwoorde beinvloed. Jy mag derhalwe vind dat jy eienskappe hetwat eie is aan ‘n ander temperament as die een wat op jou telkaart aangedui word .

  Dit is baie selde dat iemand ‘n “suiwer” temperament het . Die meeste van ons het ‘n dominante temperament met ‘n sterk dosis van ‘n tweede temperament.

  Hoe nader jou temperament is aan die asse op die grafiek , hoe meer waarskynlik sal jy ‘n mengsel van temperamente ervaar.

  ‘n Ander rede waarom daar soms ‘n verskil is tussen jou dominante temperament wat deur die vraelys aangedui word en die eienskappe wat jy dink van toepassing is op jou, is die feit dat ons onsself nie altyd objektief sien nie .

  ‘n Vrou wat volgens die vraelys ‘n choleriese temperament het, mag dalk ontken dat sy haar liefde op ‘n saaklike wyse betoon soos die meeste choleriese mense , maar haar man mag dalk kan bevestig dat sy dit wel doen.

  Dit kan derhalwe ‘n nuttige oefening wees om jou maat die vraelys te laat voltooi namens jou, sodat jy jouself kan sien soos andere jou sien.

   

  My Temperament

  Watter temperament is die beste?

  Een temperament is nie beter as ‘n ander een nie. Elke temperament het sy sterk en swak punte.

  Die kenmerke wat hieronder beskryf word, sal nie noodwendig almal van toepassing wees op alle persone met die besondere temperament nie, maar hulle is nietemin verteenwoordigend van tipiese sterk punte en swakhede van die besondere temperament.

   

  Sterk en swak punte van die verskillende temperamente

   

  Flegmaties

  Diplomate, Rekenmeesters,Onderwyserd, Tegnikusse

   

  Sterk punte:

  Kalm, Analities, Gemaklik, Betroubaar, Konserwatief, Prakties, Leier, Diplomaat , Humoristies

   

  Swakhede:

  Suinig, Bevreesd, Besluitloos, Toeskouer, Selfbeskermend, Selfsugtig, Ongemotiveerd.

   

  Choleries

  Produsente, Bouers, Leiers

   

  Sterk punte:

  Wilskragtig, Langtermyn organisasievermoe, Vasberade, Onafhanklik, Optimisties, Prakties, Produktief, Beslis, Leier, Vol vertroue.

   

  Swakhede:

  Toornig, Wreed, Sarkasties, Afkeurend, Dominerend, Onbedagsaam, Wraaksugtig, Hoogmoedig, Selfgenoegsaam, Onemisioneel, Listig.

   

  Melankolies

  Artieste, Musici, Uitvinders, Filosowe, Akademici

   

  Sterk punte:

  Begaafd, Analities, Perfeksionis, Lojaal, Esteties, Selfopofferend Skeppend, Ken beperkings.

   

  Swakhede:

  Selfgerig, Buierig, Negatief, Teoreties, Onprakties, Onsosiaal, Krities, Bevooroordeeld, Wraaksugtig, Rigied

   

  Sanguinies

  Akteurs, Verkoopsmanne, Openbare sprekers

   

  Sterk punte:

  Praterig, Uitgaande, Geesdriftig, Sorgvry, Hartlik, Innemend, Vriendelik, Medelydend.

   

  Swakhede:

  Swakwil, Onstabiel, Ongedissiplineerd, Rusteloos, Selfgerig, Oorheers gesprek, Oordryf, Bevreesd.

   

  Sit ons opgeskeep met ons swakhede ? NEE

  Enige persoon – jy ook kan dramaties verander – indien jy:

 • Wil verander
 • Weet hoe om te verander
 • Ondersteuning kry om die verandering aan te pak.
 •  

  God kan ons sterk punte benut en die swakhede uitskakelas ons Hom toelaat om ons lewens te beheer.

   

  Om ons eie temperament te ontleed en te verstaan is hoegenaamd geen verskoning om ‘n vrye loop aan jou swakhede te gee nie

  Die enigste rede om jouself van ander te beskou is om iets aan jou swakhede te doen, en om voort te bou op jou sterk punte.

   

  Onthou jou begeerte moet nie wees om van een persoonlikheid na ‘n ander te verander nie maar – streef na die goeie eienskappe

   

  Onhou hierdie toets tipeer jou temperament. AL DIE EIENSKAPPE IS NIE NOODWENDIG NIE !!!

   

  As jy jou swakhede erken en glo dat God jou kan verander onthou dit

   

   

  P – B – P – G – I – N – F – M – M – Y

   

  PLEASE BE PATIENT GOD IS NOT FINISH MAKING ME YET

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Category

  All posts, Teaching and discipleship

  Tags