12th December 2016

Backslide

Selgroep les. 1 7.5.2002

 

“Back slide” of omAftedwaal

 

Onsbevindons so baie male , naby God dansomsver van Homaf

GrootEvangeliste of Predikantedwaalaf , Jimmy Swaggartonsvradan die vraag ,”wie is volgende?” danantwoordonsnieeknie!”

 

Onthou die Waarskuwing in 1Kor. 10:12 Spr. 16:18

Ons word vas gehoudeur die genade van God . Hykanditdoen .

Maar as onsdoelbewusSygenade en hulpwegwyssalonsval ! 2Tim1:12

 

Def. Van Afdwaal (Back slide)

 

Bewustelikwegdraai van God 1Kor 11:9

Omkoudte word en onsliefdevir God verloorOpen. 2:4

Omjou rugtedraai op die eenvoudigheid (Simplicity) van die blyeboodskapen die wet bo die evangelieteplaasGal.5:4

BS. = Eensonde (Troetelsonde) wat ‘n gelowige van God skeiJes. 59:2

Dws. BS. = Omkoudte word en belang in die Here teverloor

 

m.a.w. Verloor die lusvir :

 

1 Bybel lees, bid, kerk toe gaan, getuig. Onsdraaina die wereld toe

 

“If you feel far from God guess who moved?”

 

Omaftedwaal is ‘n geleidelikeproses, niemand backslide skieliknie

Dit is gewoonlikkleingoedjieswatonslewensondermyn.

 

2.Die storie van Lot se BS. Illistreer die sewestappeafwaarts

 

 • BegeertesGen. 13:10 (onshaalonsoe van Jesus af.) Baiekeer is dit so as onsietsaanloklikssiendandwaalonsoe van Jesus af.
 • Kies die midde of maklikeweg. Lotkies die vlaktebo die bergeGen.13:11 & 19:17. Onsmoetonsoe op slaan , hoogmikoegerig op Jesus. Heb. 12:1
 • Kompromiee. Lothetsy tent opgeslaan in die rigting van Sodom Lot hetge – “comproniseGen 13:12&13hyhetniewegbeweeg van sonde en versoekingnie. Terwyl Abraham vooruitgegaan en vloreerhet op die berg met God.                             Vlugweg van sondeenbegeertes2Tim.2:22, moenienabySodom(sonde) blynie
 • Gevangegeneemdeur die Vyand.Gen 14:11,12 (Polisiehond) as jynaby die sonde leef dan vang dit jou. Die gerehbiliteerdealkaholis mot wegbly van die kroegaf .Die diefmoetwegbly van versoekingeaf.Gee sonde joupinkie en dit grypjou hand, liggaam en siel.“ If you flirt with the world you will get burned “.         
 • Word deel van die wereld Lot het by die hek van SodomgesitGen.19:1hy was ‘n lid van die Dorpsraadinvloedryk in die wereldsondergeestelikerykdom.Gen.19:16Lot was life virditwat God gehaathetditwatHy van plan was omtevernietig “ Is ons life versonde?”
 • Swakheid van ‘n misdadiger (neemmense met homsaam) Gen.19:8Sytweedogtershethyaan die sondeoorgegeekykookRom.14:7Hy was ‘n regtegrapmakerdaaromhetsyaanstaandeskoonseunshomniegeglonieGen.19:14
 • Oormatigegebruik van alkaholGen. 19:33-38imoraliteit. Hy was liefvirsondealkahol lei tot losbandigheid. MaaronsmoetLotnieveroordeelnie2 Pet.2:6-8
 •  

   

  3. Uiterlikeoorsake tot BS

   

 • Samelewing (Society) Gen 19:26Lot se vroukyknawatsybegeerhetsoutpilaar.
 • BegeertesGen. 13:10Lot se begeertesnie God se wilnie
 • Vrees. Mat26:70:74PetrusverloonJesusuitvreesvir die mense
 • HoogmoedSpr. 16:18
 • SelfsugSpr.14:14
 • AfgoderyEx 32:8Isrealhetgereeldweg van God naafgodegegaan
 • Ongehoorsaamheid1Sam. 15:11Saul
 • Goudsilwer en klereJosua 7:1-24Akan
 • Liefdevir geldJoh. 13:29Judas
 • VreemdeVrouensNeh.13:26KoningSalomo
 • MagsambusieSimon Magus Hand 8:18Hywou die krag van die HG koop
 • Liefdevir die wereld2Tim 4:10Demas
 •  

  4.Dieware oorsake van BS

   

 • Joustiltetydafskeepaf(“I lost out with God in my quiet time” )
 • GebrekkigegebedsleweOnsmoet bid virkrag by God , omniete bid nie is ‘n form van trots Spr.16:18. so dikwelsmisluk die ding watjougebedstydverhinder.
 • Bybellees en Bybelstudie (afskeep)2 Tim.2:15ongehoorsaamheidteenoor God bring nagevolge.
 • Kerkbywoning(gemeenskap met andergelowiges,selgroepens.) Heb.10:25
 • Ongehoorsaamheidaan die Heiligegees
 • VersuimomtegetuigMat.10:33 , Rom.10:9
 • Om in die duisternistewandel1Joh.1:17onsmoet die ligwat Jesus ons gee skyn en daarinwandel.
 •  

   

   

  5. Resultate van B.S (Gevolge)

   

  Jyverloorkrag, Vrede, Vreugde en Blydskap

  Norsheid en Klaerigheidneemjou pad oor.

  Backslidelei tot terugslae en teleurstellings1 Kor.3:15

   

   

  6. God se uitnodigingomterugtekom

  God will nie he datonsmoetafdwaalnie , Hy will he datonsmoetterugkomnaHom toe.Jer.3:22

   

  7. God se belofte van vergifnis .

  Ditmaakniesaakwatjygedoenhetnie , God saljouvergewe as jyopregomvergifnisvraHos 14:4 & 1 Joh. 1:9

   

  8. Opsomming

   

  May I exhort you in the name of the Lord and by His strength never to backslide Openb. 2:10

  Die ware Christen haatditomte Backslide Ps.101:3 , Heb.12:2

  Paulu se doelwit was Jesus Fill.3:14

   

  Vrae:

   

  Wat is die ooreenkomstussenJer.3:22 en 1 Joh.1:19 ?

  Watter les leeronsuitPs.101:3 ?

  Hoe kanHeb.12:2 en Fill.3:4ons help omnieaftedwaalnie ?

   

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Category

  All posts, Teaching and discipleship

  Tags