12th December 2016

Quads

Stel myself voor

Dankievir die geleentheid

Isakgenoem – van julle

Here op my hart gelê

My vriend Chris Pitzer

Dit is maklikvir my omtesê-dit is lekkerom christen tewees,

 • jy sit nieheeldag in my rystoelnie !
 • Kan myself nie help nie
 • Hoekommoesdit met my gebeur ?
 • Wathetekgedoenomditteverdien ?
 • Hoekommoetekdagvirdag so swaarkry ?
 • Ouensek is ‘n reguitmens

 • Spade n spade

 • Radikale Christen
 • Ekglo en handle op grond v. God se beloftes
 • Maak God se beloftes my eie
 • Onsmoet die Bybelniete ”complicated” maaknie

   

  EkgaanvanaandpraatoorGeloofsekerheid

   

  Of ekverkiesSekerheid van Saligheid

  Baiemense is niesekernie

  NG mensegedooplidmate van ‘n kerk

  Sekerheid = Geloof en Geloof = Sekerheid1Joh 5:13

  As jynieglonie is jyniesekernie ! So plain soosdit.

   

   

  ‘n Christen weetdathy die ewigelewehet

  ‘n Christine weethoekomhyditweet

  Rom 8:16 Stem saam met God se Gees

  Joh 5:10 Getuienis in jou hart

  1Joh 5:11 & 12 Ekvirjullehierdiedinge, sodatjullekanweet

  1 Joh 5:13 Wiedatonskanweet – Die Bybel 1Tim4:9

  As ekjouvanaandsouvra “ As jyvanaandmoetdoodgaan ?

  As Jesus vanaandsoukomwatgaan van my word ?

  As ektydens my ongelukgesterfhet was ekgereedomtegaan ?

  Is jullevanaandseker of ijullenie ?

   

  Ekgaanvir die van jullevrawatseker is – hande op testeek

  Ek gee julle 30 sekondes

  Eksalweet as jullenie die waarheidpraatnie

  Jullesalmoetverduidelik

  Op grond van wat is jyseker

  Die’ wie se hande op is salmoet se ekweet en eksaljouvertel

   

 • ‘n Mooi ding hetnou net gebeur, die Here se Gees hetjounou net verteldatjynieseker is nie of datjyseker is .
 •  

  As jyvirjouselfgesehet :

  Op ‘n skaal van 1 –10 ……….

  Op sterkte van my lewebehoortekdarem ……….

  Ekgaankerk toe , lees my Bybel , Bid ……

  Wie is ekom so voorbarigtekanwees , God salbesluit

  Ek is daremnie so slegnieekbehoortdarem ………

  Ampergeredaltydverlore

   

  Ekhetviromtrent 20 jaargodsdiensgespeel

  Kerk toe gegaan, Bybelgelees, Gebid, Geld gegeev.d. Kerk,

  Gedoenwatdit ‘n christinbetaamens.

   

  Storie van oomNiek……………

   

  Sekerheidhetniks met ouderdomtedoennie.

  Party mense se hulleglo so of so – maaksekerdatwatjyglojou in die Hemelgaan bring.

   

  Voorbeeld :

  KoosEkwildatjymoetglosooswatekglo

  Pietvra. – WatglojyKoos ?

  Ekgloek hoop ekgaandalkeendagHemel toe , Koos

  Is ditPietekglo al lankal so – ek hoop ook so

   

  Karongelukamperdoodleefjynog

  Amper pregnant is – is jynie

  AmperHemel toe is – Hel toe (Heb.10:31)

  Ampergeredaltydverlore

   

  Die Ark storie

  Die Sirkus Artiste

   

  Op grond van watgloekdatekHemel toe gaan – die Bybel

  1Joh 5:11 & 12 Ek se virjullehierdiedinge, sodatjullekanweet

  1 Joh 5:13

  Storie van siekte

   

  Medisyne Gee jou ‘n Bybel

  Gee virjou – lees opskrifJybedank my

  Is jygesond ? hoekomnie ?       Is jygered ?hoekomnie ?   

  Watmoetjydoen ?          Jymoetdit lees   

  Drink – Word gesond          Doenwatdit se – Word gered   

  Watdoenjydan ? Watdoenjydan ?

  Dankbaar.                Dankbaarteenoor God       

  Vertelandersiekmense – help hulleookens . ens.

  God hetjoulief , Red jou, Jy is dankbaar , Jydienhom. Neutedop

   

  Storie van die boot – Jesus

   

   

  Mense – Te veelsondes in my lewe.

  Eers ‘n paarslegtegewoonteslos

  Ekhoorekmoet myself eerskruisigjykannie

  Dit is die duiwelwatjou will “side track”

  Die duiwel se môre – Jesus nou

  As jygered is – jou hart aan die Here gegeehet is jysaam met Christusgekruisigjyleefniemeernie. Gal 2:20

   

  Ekkanditnienamensjoudoennie !

  R50.00 Dit is myne…………………….

  Jymoetdit vat voordatditjoune word

  Hoekomhetjulleandernie die R50.00 nieniegevatnie

   

  Daar is 2plekkewatonsmoetverstaanwatonsoorkanbesluit

  Hemel of Hel (SyHemel & SyHel ) Onsmoetditvirons self uitmaak of onsditglo of nie.

  Jesus hetgekomomonste red van die Hel 2Pet3:7

  Ons as Christine ons hoop in die Hemel 1Pet1:4

  Ditwatons, nee veraljullenoudeurmaak is tydelik 1Pet1:6

  Net Jesus kanjou red Hand 4:12

  MaarHy is ‘n “Gentleman” hysaljounieforseernie Open 3:20

  Hyvergeweonsonssondesnooitdaaraan dink 1Joh.1:9

  Hygaannooitweerdaaraan dink nie Heb 10:17&18

  Onsmoetdit net glowat is geloof Heb11:1

  Omnieteglonie Heb11:6

  Offer in die ou testament – bloed

  Nuwe offer volmaakte offer – Jesus Heb9:12-15

   

  Storie van die miershoop

   

  Jesus gaannouhierverbyHyklopookmiskien is ditvir party van ons die laastekanswatonsgaankryomhomteontmoet ?

   

   

   

  Gebed

  Here ekhet u nodig

  Ek was tot nou toe in beheer van my eielewe

  Ekbesefdatek ‘n sondigemens is.

  En ekvranouvir U om my sondetevergewe

  Ekglodat U vir my sondeaan die kruisgesterfhet

  Here ekhet U klopaan my deurgehoor

  En ekmaaknou my hart vir U oop

  Vir U om in tekom

  Ekneem U aan as my verlosser en salig maker

  Maak my die menswat U wil he datekmoetwees.

   

  Dankie Here Jesus

   

  Amen

   

  Jesus is nou in jou hart in joulewe Open 3:20 ,Kol 1:27

  JyweetditHoekomSywoorddit – God liegnie

  Jousondes is vergewe Kol1:14

  Jyhetnou die ewigelewe ! 1Joh5:11-13

  Jyhet n’ kind van HomgewordJoh 1:12

  Hyookdathyjounooitsalverlaatnie Heb13:5

  DeurnouvirHomdankieteis reeds ‘n daad van geloof

  Lewenou in die geloofwatekvroëer van gepraathet

  WeesgehoorsaamaanSywoord

  Jymoetnougroei

  JymoetHomvertou in allesglodit

  Gee elkeaspek van joulewevirHom.

  Jy is geskapevirhierdieAvontuurwatvoorlê

  Joh 10:10 , 2Kor 5:14,15,17

   

  Voor Jesus opgevaarhetna die HemelhetHyvirSytwaalfdissipels ‘n opdraggegeeom die woordteverkondigaan die wêrelddaardieopdragstaanvandagnog , die rededatekhierstaanvanaand.

  HyhetookbelowedatHyweergaankommaarhoekomkomHydannie ?. 2 Pet.3:9&10 , 14&15

   

  As ek 2 ryskorrelkies op skaakbord

  2×2=4

  4×4=16

  16×16=256

  256×256=65 536

  65 536×65 536= 429 497 296

  429 497 296x 429 497 296 = 18 446 744 070 000 000000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Category

  All posts, Teaching and discipleship

  Tags