13th December 2016

Vrae Lys

VRAE LYS :

 

SEKERHEID

 • Is jysekerdatjy ‘n Christen is ? 1Joh. 5:13
 • Hetjy Hon aangeneem ? Joh.1:12&13
 • Wat is die 3 oorgaweswatjygemaakhet ? ,verstand,emosie, wil
 • Waar is Jesus nou ? – Hart
 • Wie is Jesus ? – Woord Joh10 : 30-33, God Joh 14: 8,9
 • Magjougevoelens, omstandighede, emosies ‘n rolspeel ?
 • Waaropmoetjougeloofgebasseerwees ? waarheid, Skrif.
 • Hoe hetjy ‘n Christen geword ? Open. 3:20 Geklopgehoor,oopgemaak,Hy’tingekom.
 • Hetjy die EwigeLeweontvang ? 1 Joh.5:11-13 Hoe weetjydit ?
 • Kanjyjousaligheid of die Ewigeleweverdien Ef.2:8 & 9 Net deurgeloof
 •  

  GEESTELIKE GROEI

   

   

  Wat is die 5 vereistesvirGeestelikeGroei ?

   

 • Lees jouBybel 2 Tim. 3:16,17 , Ps. 119:11,105
 • Bid gereeld Fill. 4:6,7 Joh. 16:24 @Tim. 4:2
 • Gemeenskap met anderChristene Heb 10:24,25 2 Tim. 4:2
 • Getuig Rom 1:14-16 (Plig,wilditdoen , nieskaam) Krag van HG Hand 1:8
 • Gehoorsaamheid . Joh.14:21 as jyHomliefhet, Fill. 4:13 Hy gee krag, Luk. 6:46-49, Fil. 2:13
 •  

  Onssondigomdatonssondaarsis, onsisnie sondaarsomdatonssondig nie. Rom . 3:23 , Rom . 5:12

   

   

  VERSOEKING , SONDE EN VERGIFNIS

   

 • Wieversoekons? Mat4:1
 • Watveroorsaakdatek in versoekingkom ? Jak. 1:13-15
 • Wat is die verskiltusensonde en versoeking ?—Versoeking is die eerstegedagtewataanleiding gee tot sonde
 • Wat het Jesus vir ons sonde gedoen Heb 10:12
 • WathetSydoodaan die kruisbewerk ? Heb. 10:10,14
 • VirwattersondeshetHygesterf ? Heb. 10:10,12 Verlede,hede,toekoms
 • SONDE VEROORSAAK ‘N KORTSLUITING VAN DIE KRAG VAN GOD.

  ONS EIEN IN GELOOF SY VERGIFNIS EN REINIGING VIR ONS TOE !

  MAG OOR DIE SONDE

   

 • My ounatuur is altydteenwoordig , maardit is dood en is gekruisig toe Jesus gesterfhet an die kruis. Rom6:1-18
 • Ekmoetgedurig ‘n keusemaak of ek God wildien of die sonde ? Ekkannieverhoeddatvoelsoor my kop vliegniemaarekkanverhoeddathulle in my hare nesmaak
 • Watterbeperkingplaas God op onsversoekings 1 Kor. 10:13
 •  

  BELYDENIS VAN SONDE

   

 • Watmoetonsdoen as onsgesondighet ? 1 Joh. 1:9
 • Erken, Herken , Wegdraai of Inkeer, Afkeer , Omkeer
 • Watgebeur as ons ,onssondebely en wat as onsnie. Ps. 32:1-5
 •  

   

   

   

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Category

  All posts, Witness

  Tags