12th December 2016

Dobbel

Dobbel

 

Is dobbelsonde ?

 

Wat is sonde ?

Ef. 5:10Vrajouvoordurendaf of ietsvir die Here aanneemlik is

 

Rom. 14:23 Enigeietswatjynieuitgeloofsoortuigingdoennie is sonde.

 

As jyjou hoop op “Dobbelplaasdanvirdaardietydwatjyditdoendanplaasjyjou hoop op die noodlotsgodeMeni of Gad Jes. 65:11.

 

As jyjou hoop Meni sit dan is jyindirekbesigom ‘n ander god ( ‘n valse god ) tedien en is danbesigom die eerstegebodtebreekEx. 20:2 en verder is God

baiejaloers as jyjou hoop op andergode sit en as jyHomvoluitwildiendanverbiedHyjouomandergodetedienEx.20:4-6

 

As onshierdiegebodverbreek vat ons God letterlik in die gesig en se onsvirHomdatonsHomnievertrouvironsdaaglikse brood en vironsdaagliksebehoeftesnie , onssaleerder op onseieditwildoen en virMenivraomonste help.

 

God hetgesedatonsvironsdaaglikse brood moetwerk

 

Ons bid ookdatHyonssalbeskerm teen die bosedatonsniesalstruikel as ons in versoekingkomnie , maaronswaagdit op ‘n terreinwaarsatanheers.

 

Die andergevaar is datonsnog ‘n ander god gaanaanhang en dit is Mammon

Matt. 6:24 , Luk. 16:13

 

Watwilek met die geld doen as ekditwen ? ( Gewoonlik is ditmaterialisties van aard ) is ditbinne die wil van die Here of nie ?

 

Ekmoetallesdoen tot eer van God – as ekdobbeldoenekdit tot God se eer ?

 

Is daarklein of grootsondes ( Die bedragwatekwaag is so kleinditmaakniesaak as ekverloornie .) My kleinbedraggiewatek wed is deel van die grootdobbelbedragwatdalkmiljoenekanwees .

 

Die miljoenewatdaarnou is word ‘n versoekingvirswakkergelowiges en hullekandalkversoek word om ‘n kanstewaag en dalkookkansondig in die proses

Ek as Christen magnie my broerlaattruikelnie

As ekdobbelskynek my ligvir Jesus ?

 

Sou Jesus gedobbelhet toe Hy op aarde was ?

 

Onslewens word heen en weergeskudsoosgolwe , God wilnie he datons so onsekermoetweesoor die toekomsnie.

 

God wilons seen maarterwylonsandergodediensalhyditniedoennie en ons is die oorsaakdatonsniegeseen word nie.

 

.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category

All posts, Gambling

Tags

,