12th December 2016

Vier Geestelike Wette

 • Die vier Geestelike Wette1.God het jou LIEF en het ‘n wonderlike PLAN vir jou lewe. God se Liefde “God het die wêreld so liefgehad dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”(Johannes 3:16). God se Plan [Jesus sê] “…Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed” [dat hulle lewe vol en betekenisvol kan wees] (Johannes 10:10). Waarom ervaar die meeste mense nie ‘n oorvloedige lewe nie?Omdat…
 • Die vier Geestelike Wette1.God het jou LIEF en het ‘n wonderlike PLAN vir jou lewe. God se Liefde “God het die wêreld so liefgehad dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”(Johannes 3:16). God se Plan [Jesus sê] “…Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed” [dat hulle lewe vol en betekenisvol kan wees] (Johannes 10:10). Waarom ervaar die meeste mense nie ‘n oorvloedige lewe nie?Omdat…

 • 2. Die mens is SONDIG en van God GESKEI daarom kan hy nieGod se liefde en plan vir sy lewe ken en ervaar nie. Die Mens is Sondig “Almal het gesondig en is ver van God af” (Romeine 3:23). Die mens is geskape om ‘n verhouding met God te hê, maar kies om sy eie kop te volg en om onafhanklik van Hom te leef.  Hierdie eiewilligheid wat lei tot opstandigheid teen God of ‘n algemene gebrek aan belangstelling in God, is ‘n bewys van wat die Bybel sonde noem.  Die Mens is van God Geskei “Die loon wat die sonde gee, is die dood…” [geestelike skeiding tussen God en mens] (Romans 6:23).
 • 2. Die mens is SONDIG en van God GESKEI daarom kan hy nieGod se liefde en plan vir sy lewe ken en ervaar nie. Die Mens is Sondig “Almal het gesondig en is ver van God af” (Romeine 3:23). Die mens is geskape om ‘n verhouding met God te hê, maar kies om sy eie kop te volg en om onafhanklik van Hom te leef.  Hierdie eiewilligheid wat lei tot opstandigheid teen God of ‘n algemene gebrek aan belangstelling in God, is ‘n bewys van wat die Bybel sonde noem.  Die Mens is van God Geskei “Die loon wat die sonde gee, is die dood…” [geestelike skeiding tussen God en mens] (Romans 6:23).

 • Hierdie diagram illustreer dat sonde soos ‘n diep kloof is wat ‘n heilige God en sondige mens van mekaar skei.  Die mens probeer gedurig om God deur sy eie pogings soos ‘n mooi lewe, goeie werke, filosofieë of godsdiens te bereik, maar al hierdie pogings is tervergeefs. Die derde wet verduidelik hoe hierdie kloof oorbrug word…
 • Hierdie diagram illustreer dat sonde soos ‘n diep kloof is wat ‘n heilige God en sondige mens van mekaar skei.  Die mens probeer gedurig om God deur sy eie pogings soos ‘n mooi lewe, goeie werke, filosofieë of godsdiens te bereik, maar al hierdie pogings is tervergeefs. Die derde wet verduidelik hoe hierdie kloof oorbrug word…

 • 3. Jesus Christus is God se ENIGSTE oplossing vir die mens se sonde.  Alleen deur Hom kan jy God se liefde en plan vir jou lewe ken en ervaar. Hy het in ons plek gesterf “Maar God bewys Sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was” (Romeine 5:8). Daarna het Jesus uit die dood opgestaan “Na sy dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ookgetoon dat Hy lewe.  In die loop van veertig dae het Hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat” (Handelinge 1:3).
 • 3. Jesus Christus is God se ENIGSTE oplossing vir die mens se sonde.  Alleen deur Hom kan jy God se liefde en plan vir jou lewe ken en ervaar. Hy het in ons plek gesterf “Maar God bewys Sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was” (Romeine 5:8). Daarna het Jesus uit die dood opgestaan “Na sy dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ookgetoon dat Hy lewe.  In die loop van veertig dae het Hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat” (Handelinge 1:3).

  Hy is die enigste weg“Jesus het vir hom gesê, Ek is die weg en die waarheid en die lewe.  Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie” (Johannes 14:6).

   

  Hierdie diagram illustreer dat God Sy Seun, Jesus Christus, na die wêreld gestuur het om die kloof van die sonde, wat ons van Hom skei, te oorbrug.  Hiervoor moes Jesus aan die kruis sterf om vir ons sonde te betaal.Dit is nie genoeg om net van hierdie  drie wette te weet nie…4.Ons moet Jesus Christus persoonlik AANNEEM as Verlosser en Here.  Slegs dan kan ons God se liefde en plan vir ons lewens ken en ervaar. Ons moet Christus Aanneem “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word” (Johannes 1:12). Ons moet Christus deur Geloof Aanneem “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof.  Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God.  Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie” (Efesiërs 2:8,9). Wanneer ons Christus Aanneem, Ervaar ons Wedergeboorte(Lees Johannes 3:1-8). Ons Neem Christus aan deur Hom in ons Lewens in te Nooi [Christus sê] “Kyk, ek staan by die deur en ek klop.  As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan…”(Openbaring 3:20).

   

  Wanneer jy Christus aanneem, kies jy om jou eiewilligheid te los en God se wil te doen (bekering).  Jy glo dat Christus in jou lewe inkom, jou sondes vergewe en jou verander soos Hy wil.  Om net te weet dat Jesus Christus die seun van God is en dat hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het, is nie genoeg nie.  Dit is ook nie genoeg om ‘n emosionele ervaring te hê nie.  Jy neem Christus deur geloof aan.  Dit is ‘n wilsbesluit. Hierdie twee sirkels stel twee soorte lewens voor:

   

  DIE SELF BEHEERDE LEWE

  SELF is op die troon

  Belange onder beheer van Self, lei dikwels tot konflik en frustrasie

  Christus buitekant die lewe

  Watter sirkel stel jou lewe voor?Watter sirkel wil jy graag hê jou lewe voorstel? Die volgende verduidelik hoe jy Christus kan aanneem:Jy kan Christus nou deur geloof in gebed aanneem (Gebed is ‘n gesprek) God ken jou hart en dit gaan vir Hom meer om die gesindheid van jou hart as om jou woorde.  Jy kan soos volg bid: “Here Jesus Christus, ek het U nodig.  Dankie dat U vir my sondes gesterf het.  Ek maak nou die deur van my lewe oop en neem u as my Verlosser en Here aan.  Dankie dat U my sondes vergewe het en aan my die ewige lewe gee.  Kom neem die plek op die troon van my lewe in en maak my die soort mens wat U wil hê ek moet wees.”Vertolk hierdie gebed die begeerte van jou hart? Indien wel, bid dit dan op hierdie oomblik en Christus sal, soos Hy belowe het, in jou lewe inkom. Nou dat jy Christus aangeneem het… Hoe om seker te wees dat Christus in jou lewe isHet jy Christus in jou lewe ingenooi? Volgens sy belofte in Openbaring 3:20, waar is God nou met betrekking tot jou en jou lewe? Christus het gesê dat Hy in jou lewe sal inkom. Sal Hy jou mislei? Op grond van watter gesag weet jy dat God jou gebed verhoor het? (Die betroubaarheid van God homself en sy Woord).

  Die Bybel belowe die ewige lewe“En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is in sy Seun. Wie die Seun het, het die ewige lewe, wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die ewige lewe nie. Hierdie brief skryf ek aan julle sodat julle mag weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo” (1 Johannes 5:11–13).Dank God dikwels genoeg dat Christus in jou lewe is en dat Hy jou nooit sal verlaat nie (Hebreërs 13:5). Op grond van sy belofte, kan jy verseker wees dat Christus in jou is en dat jy die ewige lewe het vanaf die oomblik dat jy Hom in jou lewe ingenooi het. Hy sal jou nie mislei nie.

  Onthou altyd…

  Moenie op gevoelens staatmaak nieMaar op die belofte van God se Woord, die Bybel dit is ons gesag – nie ons gevoelens nie.

  Die Christen lewe in die geloof (vertroue) en in die betroubaarheid van God self en sy Woord.

  Hierdie trein-diagram illustreer die verhouding tussen die WAARHEID die feite (God en sy Woord) en GELOOF (ons vertroue in God en sy Woord), en GEVOEL (die gevolg van ons geloof en vertroue) maar ongelukig ook ons omstandighede en emosies(Johannes 14:21).

  Die trein sal loop met of sonder die kondukteerswa .

  Maar dit sou nutteloos wees om die trein te probeer trek met die kondukteerswa . Op dieselfde wyse maak ons as Christene nie op gevoelens of emosies staat nie, maar ons plaas ons vertroue in die betroubaarheid van God en sy beloftes in die Woord.

  Noudat jy Christus aangeneem hetDie oomblik toe jy Jesus in die geloof as ‘n wilsbesluit aangeneem het, het baie dinge begin gebeur, insluitende die volgende:

  Christus het in jou lewe ingekom (Openbaring 3:20Kolossense 1:27).

  Jou sondes is vergewe (Kolossense 1:14).

   

   Jy het ‘n kind van God geword (Johannes 1:12).

  Jy het die ewige lewe ontvang (Johannes 5:24).

  Jy het die groot avontuur waarvoor God jou geskape het, begin (Johannes 10:102 Korintiërs. 5:171 Tessalonisense 5:18).

  Kan jy aan enigiets beter dink wat met jou kan gebeur as om Christus as Verlosser te aanvaar? Wil jy graag sommer nou vir God in gebed bedank vir wat Hy vir jou gedoen het? Deur God te dank demonstreer jy jou geloof.

  Om jou nuwe lewe in volheid te geniet.


  Voorstelle vir Christelike GroeiGeestelike groei is die gevolg van vertroue in Jesus Christus. “Die regverdige mens sal in die geloof lewe” (Galasiërs. 3:11). ’n Lewe vol van geloof sal jou in staat stel om God toenemend met elke besonderheid van jou lewe te vertrou  en om die volgende te beoefen:

   

  DIE CHRISTUS BEHEERDE LEWE

  CHRISTUS  is op troon

  Self is onttroon

  Jou belange onder beheer van God lei tot toenemendeharmonie met God se plan vir jou lewe

  Christelike samesyn in ‘n goeie kerk

  Hebreërs 10:25 waarsku:  “Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan…”  Baie hout wat saam brand, maak ‘n groot vuur.  Wanneer een stomp uit die vuur gehaal en eenkant neergesit word, gaan dit gou dood.

  Dieselfde geld vir jou verhouding met ander Christene.  Skakel in by ‘n gemeente waar Jesus Christus as die seun van God erken en die Woord suiwer verkondig word.  Begin reeds hierdie week en beplan om gereeld eredienste by te woon.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Category

  All posts, Teaching and discipleship

  Tags

  Bid

  Bid tot God daagliks (Johannes 15:7).

  Lees

  Lees God se Woord daagliks (Handelinge 17:11). Begin met die Evangelie van Johannes.

  Gehoorsaam

  Gehoorsaam God elke oomblik (Johannes 14:21).

  Getuig

  Getuig deur jou woorde en lewenswandel vir Christus (Matteus 4:19Johannes 15:8).

  Geloof

  Vertrou God vir elke aspek van jou lewe (1 Petrus 5:7).

  Heilige Gees

  Heilige Gees – Stel jou onder sy beheer. Laat Hy jou bekragtig om die Christelike lewe te lei (Galasiërs 5:16,17Handelinge 1:8).