13th December 2016

Effektiewe Getuienislewering

 

 

 

 

 

TOERUSTINGSKURSUS VIR EFFEKTIEWE GETUIENISLEWERING

 

Ds Dirkie van der Spuy

 

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK MORELETAPARK

 

INLEIDING

 

Hartlik welkom by hierdie Evangelisasie Toerustingsgeleentheid waar jy geleer gaan word om meer effektief vir Christus te getuig. Ek glo dat jy gekom het in gehoorsaamheid aan God se roeping en opdrag aan jou. Dit is ‘n baie belangrike stap van gehoorsaamsaamheid tot groter bruikbaarheid in Sy Koninkryk en geestelike groei in jou lewe. Die begeerte in jou hart om meer effektief vir die Here te werk, is ‘n begeerte wat van die Here af kom. As die Here ons roep tot sy diens, dan sal Hy ons daartoe bekwaam en toerus deur Sy Gees. Die Here vra nie bepaalde bekwaamhede nie – Hy vra net gewilligheid en gehoorsaamheid van jou. As jy bereid is, sal Hy deur Sy Gees vir jou bekwaam.

 

Die sukses van die kursus vra ook van jou ‘n belofte van algehele toewyding om jou te bekwaam vir hierdie taak waartoe Hy jou geroep het. Dit gaan spesifiek van jou opoffering vra soos byvoorbeeld:

 

 • Om getrou die lesings by te woon,
 • Die huiswerktedoen,
 • Volhardend te bly bid vir die kursus,
 • En ook die praktiese werk te doen wat deel is van hierdie kursus.
 •  

  Verwag die seën van die Here en stel jou oop vir die werking van Sy Heilige Gees. Weet verseker dat jy binne die wil van die Here is en weerstaan die duiwel wat op allerhande maniere vir jou sal wil probeer ontmoedig en keer om te volhard om hierdie pad enduit te stap wat jy begin het.

   

  My ooreenkoms met die Here:

   

   

   

 • DEFINISIE VAN GETUIENIS
 •  

 • Getuienis behels dat ‘n Christen in gehoorsaamheid aan Christus se opdrag, in die krag van die Heilige Gees, die evangelie wat in sy eie lewe ‘n werklikheid geword het, aan ander as ervaarde waarheid oorvertel met sy lewe en sy woorde en die resultate oorlaat aan God.
 •  

 • Getuienis is om van die groot dade van God in jou lewe te vertel aan ander met die geloof en die sekerheid dat God in staat is om dit ook waar te maak in ander se lewens (Hand 2:11). Dit is om “woorde te praat wat geestelik opbou en bemoedig en vertroos” (1 Kor 14:3).
 •  

 • Getuienis is om die regte woord vir die regte persoon op die regte tyd te sê en te vertrou dat die saad wat jy gesaai het sal groei en vrug dra op God se tyd. Ons moet getuig en God sal oortuig.
 •  

 • Getuienis is om mense op te roep tot bekering (Matt 4:17, Mark 1:15) en tot ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus as hulle Verlosser en Here en tot aktiewe inskakeling by die kerk.
 •  

 • Getuienis behels om met die liefde van Christus uit te reik na mense deur te luister, vir hulle om te gee, met hulle te identifiseer en so naby aan hulle te kom, en jou geloof so met hulle te deel, dat hulle graag vir Jesus Christus sal wil volg as gehoorsame dissipels.
 •  

 • WAAROM MOET ONS GETUIES WEES VIR CHRISTUS?
 •  

 • Die Bybel maak dit baie duidelik dat ons getuies vir Christus moet wees omdat Hy ons ‘n opdrag daartoe gegee het. In Matt 4:19 lees ons dat Christus se eerste opdrag aan sy volgelinge was dat hulle agter Hom moet aankom en Hom moet volg sodat Hy hulle getuies, dissipels en vissers van mense kon maak – “Kom hier! Kom saam met My en Ek sal julle vissers van mense maak.” Die laaste opdrag wat Hy aan sy volgelinge gegee het, was weereens om in die wêreld uit te gaan en mense Sy dissipels te maak – “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels” (Matt 28:19). Ongehoorsaamheid aan hierdie opdrag van God (Joh 20:21, Mark 16:15, 2 Tim 4:2) beteken ongehoorsaamheid aan God en dit is niks anders as sonde nie.
 •  

  Jesus gee ons ‘n opdrag maar ook ‘n roeping. Hy gee aan ons ‘n taak en vertrou ‘n boodskap aan ons toe wat ons na hierdie wêreld moet uitdra. Ons is gestuurdes en “gesante van Christus” (2 Kor 5:19-20). Ons het elkeen ‘n “werk” en ‘n “bediening” van God ontvang (2 Tim 4:5).

   

 • Dit is dan juis ook die rede waarom Jesus Sy Heilige Gees gestuur het na Sy volgelinge om hulle te bekwaam om getuies te kan wees – Hand 1:8 – “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” Jesus het ons ‘n opdrag gegee om teen die aard van ons ou natuur uit te reik na ander mense. Hy het egter ook vir ons die toerusting van Sy Heilige Gees gegee omdat ons uit onsself nie in staat is om vir iemand anders geestelik te help nie. Daarom waarsku Ef 4:30 vir ons om nie ongehoorsaam aan die Heilige Gees te wees en Hom te bedroef nie.
 •  

 • Ons sien ook dat daar ‘n duidelike opdrag is aan die leiers in die kerk om die gelowiges toe te rus sodat hulle in staat sal wees om hulle getuienistaak te kan uitvoer – Ef 4:11, 12 – “En dit is die “gawes” wat Hy “gegee” het: apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.” Jesus self was met Sy bediening op aarde besig om Sy dissipels deur Sy lewe en deur Sy lering op te lei sodat hulle Sy werk kon voortsit as Hy weer terug sou gaan hemel toe (Joh 3 & 4, Mark 2:17).
 •  

 • Ons sien ook in die geskiedenis van die Christelike Kerk dat God se strategie was juis om die leiers in Jerusalem te hou (Hand 8:1), maar om die gewone Christene uit te stuur om die evangelie oor die hele wêreld te versprei (Hand 8:4). Dit was juis die Christene wat deur die vervolging versprei is oor die hele bekende wêreld van destyds en oral waar hulle gegaan het, het hulle getuig vir Christus. Die vlam van die evangelie het vanuit Jerusalem al verder uitgekring soos ‘n veldbrand na Judea, Samaria en die uiterstes van die aarde. Christenwees was in die eerste Christelike Kerk sinoniem met getuie wees vir Christus. Dit was ook nie moeilik om te weet wie hulle moes vervolg nie, want die vyand kon duidelik sien en hoor wie is volgelinge van Christus. Dit was ook nie ‘n maklike ding om ‘n Christen te word in daardie tyd nie, omdat hulle geweet het dat om ‘n Christen te word, beteken om openlik jou getuienis uit te dra en die moontlike gevolge van vervolging en selfs die dood tegemoet te gaan (Luk 9:23). Hulle het die eis van dissipelskap verstaan, en was bereid om alles te gee.
 •  

 • In die harte van die eerste Christene het die vlam van God se liefde egter groter as die vrese vir mense gebrand. Die liefde van Christus het hulle lewens gedwing om in getuienis uit te reik na ander (2 Kor 5:14). Dit was vir hulle onmoontlik om stil te bly oor dit wat hulle gesien en gehoor en in hulle eie lewe ervaar het (Hand 4:19, 20). Hulle het gesê dat dit tog nie moontlik was dat hulle kon swyg nie. Hulle móés praat – hulle kon nie anders nie, want hulle het die liefde van God leer ken vir hierdie wêreld – God se liefde wat uitgereik het na sondaars wat verlore was soos hulle. Hulle het die liefde van Christus leer ken (Luk 19:10 en 15:4). Hulle het hulle lewe gegee om ander te help en te lei na Christus toe (Gal 6:2).
 •  

 • As ons die nood van ‘n verlore mens besef, sal ons iets doen om hom te help om by Christus, wat hom kan red, uit te kom. As ons byvoorbeeld iemand sien afdrywe in ‘n rivier op pad na ‘n vreeslike hoë waterval, dan sal ons vir hom skree om hom te waarsku en selfs pogings aanwend om hom te red. As ons besef presies wat die uiteinde van iemand is wat sterwe sonder Christus, dan sal ons nie anders kan as om in liefde uit te reik na hom nie (Op 20:15, Heb 10:30, 31). As ons nie getuig en die boodskap van verlossing verkondig nie, sal mense nie hoor nie, sal hulle nie verander nie en sal hulle verlore gaan (Rom 10:13-17). ‘n Dokter wat agterkom dat iemand gesondheidsprobleme het en weet wat die oplossing is, maar niks doen nie, is nie ‘n ware dokter nie. ‘n Groot evangelis het eenmaal gesê dat as hy mense net 5 minute in die hel kan laat inkyk, dan sal hulle lewenslank gemotiveerd wees om vir Christus te getuig.
 •  

 • As iets wonderliks met ‘n mens gebeur het, is dit vanselfsprekend dat hy nie daaroor sal kan stilbly nie. In die Bybel lees ons ook dat waar mense seën ontvang het, hulle daarvan oorgeloop het na ander om hulle (Matt 9:31, Mark 7:36). As ons verstaan wat die Here Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, kan ons nie anders as om uit dankbaarheid vir ander te vertel van Sy goedheid in ons lewe nie. As ‘n mens jou eie sonde en verlorenheid leer ken het, en dan verlos is van jou sonde, dan wil jy dankie sê. ‘n Menskannieswygoor ‘n wonderwerknie.
 •  

 • Elke lidmaat van die kerk het by sy belydenisaflegging in elk geval ‘n belofte voor God gedoen “om getrou Sy Naam voor mense te bely.” Om deel te word van die kerk van Christus, beteken om in te skakel by God se getuienisaksie in hierdie wêreld. Ons lees in die Bybel dat, as ons regtig glo, dan sal ons dit ook openlik bekend maak en bereid wees om dit te sê en te wys dat ons regtig vir Christus gekies het. “Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek en met die mond bely ons, en ons word gered” (Rom 10:10).
 •  

 • God het ons in elk geval nie gered net om hemel toe te gaan nie. Hy het ons gered en ons hier op aarde gelaat met ‘n taak en ‘n opdrag. Hy gebruik nie engele om hierdie opdrag uit te voer nie, maar eenvoudige vissermanne en mense soos ek en jy. Daarom is dit ook die mededoel van ons redding. “Julle daarenteen, is die uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.” (1 Pet 2:9). God het ons nie gered net om hemel toe te gaan nie, maar omdat Hy ons wil gebruik hier op aarde. Daarom sal ons ook eendag in die oordeelsdag moet rekenskap gee wat ons met ons talente gemaak het en of ons, ons lig onder ‘n maatemmer weggesteek het en versuim het om die lig uit te dra na ander (Matt 5:14-16, 2 Tim 1:9).
 •  

 • God gee aan ons ‘n opdrag en daarmee saam ook ‘n baie groot verantwoordelikheid. Hy gaan eendag mense van ons eis en dan sal ons met ‘n skoon hart en gewete moet sê dat ons gedoen het wat Hy van ons gevra het. “Wanneer ek vir ‘n goddelose sê hy gaan sterwe, en jy waarsku hom nie, jy praat nie en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar Ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood.” (Eseg. 3:18).
 •  

 • WAAROM VERSUIM CHRISTENE OM TE GETUIG?
 •  

  3.1   Hulle is onseker van hulle geloof en hulle kindskap van God en daarom is hulle huiwerig om openlik te laat blyk dat hulle aan Christus se kant is. Iemand wat nie heeltemal seker is of hy ‘n sportspan gehaal het nie, sal huiwerig wees om oor sy sport te praat. “You can’t share a faith if you haven’t got it.”

   

 • Mense versuim om te getuig omdat hulle nie presies weet hoe om te getuig nie. Hulle is ontoegerus en weet nie wat om te sê of te doen om mense te help nie. ‘n Verpleegster wat ‘n Christen was, moes by geleentheid aan ‘n sterwende man vertel hoe om by Christus uit te kom, maar kon nie, omdat sy nie presies geweet het hoe om die Weg na Saligheid aan hom duidelik te maak nie.
 •  

 • ‘n Ander rede waarom mense versuim om te getuig, is omdat hulle lewe, nie deur geloof nie, maar deur vrese beheers word. Hulle is bang dat mense vir hulle sal lag of vir hulle sal spot of hulle sal beskou as ‘n dweper of iemand wat vermy moet word. Hullevreesdathullepopulariteitgaanverloor.
 •  

 • Baie keer swyg mense oor Christus omdat hulle bang is dat iemand ‘n vinger na hulle gaan wys. Miskien vrees hulle dat iemand sal sê dat jy nie die reg het om met my te praat nie, want kyk wat het jy al gedoen of wat is verkeerd in jou lewe. Soms is dit sonde wat mense terughou om ‘n vrymoedige getuie vir Christus te wees. Soms is dit net dat ons deur die duiwel bang gepraat word en vrees dat mense vir ons gaan vra “Wie is jy om te praat?” Ons moenie vergeet dat die satan ‘n werklikheid is en alles sal doen om ons getuienis teen te staan en dit te probeer verhoed nie. Satan is die aanklaer wat ons verlede steeds teen ons sal hou om ons vrymoedigheid weg te neem. Daarom moet ons seker maak dat ons lewe skoon en reg is voor God. Baie mense se getuienis deur het toegegaan na hulle betrokke geraak het by ‘n oneerlike transaksie of ‘n ongeoorloofde verhouding.
 •  

 • Baie keer bly mense stil omdat mense ‘n siening het dat getuienis net vir sekere mense bedoel is. Dit is die dominee se werk om te getuig, en as iemand geestelike behoefte het, dan is dit die dominee se verantwoordelikheid. Getuienis en Christenskap is ‘n privaatsak – “Ek hou dit vir myself en is tevrede om my lig onder my eie maatemmer te laat skyn.” Christene word groot in ’n kerkkultuur waar hulle nie blootgestel word aan getuienislewering nie.
 •  

 • Mense het baie keer nie die vrymoedigheid om te getuig nie, omdat hulle hulself as minderwaardig beskou. Miskien het hulle in die verlede misluk met ‘n getuienis voor mense of met ‘n openbare optrede en vrees nou dat dit weer sal gebeur. Hulle sien hulleself in ‘n negatiewe lig en sien net hulle swakheid en onvermoëns raak. Hulle is blind vir God se Almag en vir die werking van Sy Gees. Mense kan so fokus op hul eie foute en tekortkominge en so opgeskeep raak met hulle eie emosionele probleme, dat hul nie meer glo wat Fil. 4:13 sê nie, nl. “Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”
 •  

 • Mense is baie keer so selfgesentreerd dat hulle blind is vir ander se behoeftes. Hulle is nie bereid om ‘n slag in ‘n ander se vel in te kruip en in ‘n ander se skoene te staan en betrokke te raak by sy nood nie. Hoe kan ‘n mens net toekyk terwyl iemand aangerand word, maar jy doen niks nie. Hoe kan jy sien iemand verdrink of stuur af op ‘n afgrond en jy wil nie betrokke raak nie. Die kerk moenie ontaard in ‘n sosiale klub terwyl mense besig is om te verdrink nie. Die kerk moet steeds ‘n reddingstasie bly. ‘n Gebrek aan toewyding kan ook ‘n faktor wees, want sommige het altyd ‘n verskoning dat hulle te besig is en nie tyd het nie. Eintlik is dit nie ‘n tydsprobleem nie, maar ‘n prioriteitsprobleem.
 •  

 • Mense sien getuienis baie keer in ‘n baie negatiewe lig. Hulle dink dat om te getuig beteken om in konflik betrokke te raak en sien getuienis as onaangename konfrontasie. Miskien het hy ‘n slegte ervaring van getuienis gehad waar iemand aggresief was en hom met argumente en stryery in ‘n hoek wou druk. Ons moet onthou ons is verkondigers van ‘n blye boodskap.
 •  

 • Mense raak nie betrokke by getuienis nie, omdat hulle nie wil nie. Hulle is nie gewillig om selfs te begin om te bid vir ander nie. Die oomblik wanneer ‘n mens begin bid en jou gewillig stel in diens van God om vir mense met behoefte en nood op te dra aan die Here, begin Hy hierdie gebede deur jou verhoor.
 •  

 • Mense versuim om te begin getuig omdat hulle nie gewillig is om verander te word en omdat hulle fokus op hulle eie onvermoë en nie op die krag van God se Gees nie. Hulle glo nie dat hulle verander kan word en in staat gestel kan word om ’n getuie vir Jesus te wees nie. Ten diepste is dit ‘n onwilligheid in hulle harte. Hulle wil nie gehoorsaam wees aan God se opdrag nie. Miskien skuil hul agter die verskoning dat dit nie hulle gawe is om te getuig nie.
 •  

 • VEREISTES WAARAAN ‘N GEESTELIKE WERKER MOET VOLDOEN
 •  

 • ‘n Effektiewe getuie vir Christus moet absoluut seker wees van sy eie redding. Hierdie geloofsekerheid moet nie gebaseer word op sy goeie lewe, sy godsdienstigheid of sy gevoelslewe nie. Sy sekerheid moet vasstaan op gronde buite homself. Hy moet seker wees op grond van Christus se bevestiging daarvan in Sy Woord. As Christus vir ons kom verseker het dat ons aan Hom behoort, kan ons daaraan vashou as die waarheid (Joh. 1:12, 2 Kor. 13:5 en 1 Joh. 5:12).
 •  

 • Iemand wat vir Christus wil werk, moet oortuig wees dat God hom daartoe geroep het. Dit is nie om goeie dade te doen dat iemand vir Christus werk nie, maar omdat die Here vir hom ‘n taak en ‘n opdrag gegee het – “Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my Naam vra” (Joh. 15:16). “Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag; nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid; ook nie deur baas te speel oor dié wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur ‘n voorbeeld vir die kudde te wees” (1 Pet. 5:2 en 3).
 •  

 • ‘n Werker moet seker wees dat daar geen verstoppings in sy geestelike lewe is nie en dat hy ‘n oop en skoon kanaal is waardeur die Lewende Water van die Heilige Gees ongehinderd kan vloei – “As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy ‘n voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens” (2 Tim 2:21). “Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie” (1 Kor. 9:27). “Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra” (Joh. 15:2). Sodra die Gees van God jou sou oortuig van sonde, moet die geestelike werker dadelik met Christus regmaak, dit bely en God se vergifnis aanvaar in die geloof” (1 Joh 1:9).
 •  

 • ‘n Getuie vir Christus moet steeds sy kruis dra en bly kies teen sy ou natuur. “En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê” (Gal 2:19-20). “Toe het Hy vir almal gesê: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis dra en My volg” (Luk 9:23). Die ou natuur sal geneig wees om na die duiwel te luister wat steeds vir ons wil ontmoedig. Die duiwel sal vir ons wil bewus maak van ons eie onvermoëns. Hy sal verkeerde suggesties en gedagtes in ons binneste plaas. Hy sal byvoorbeeld sê dat die ander persoon nie luister nie, dat niks sal gebeur nie of dat God nie met ons is nie. Daarom moet ons steeds teen die duiwel bly kant kies en geen plek vir hom of vir sy ongeloofstaal gee nie. Ons mag nie uit die gevoel begin lewe nie, maar moet steeds in die geloof volhardend vashou aan God en Sy Woord en die waarhede van die Bybel. Die duiwel is die leuenaar en staan teenoor die waarheid van God se Woord (Joh. 8:44).
 •  

 • ‘n Werker moet bo alles verseker wees daarvan dat die Heilige Gees sy lewe volkome beheer en vervul (Ef. 5:18, Hand 4:8 en 1 Kor. 3:1-3). Die belangrikste vir getuienis is dat ‘n mens moet weet dat jy nie uit jou eie krag moet probeer nie, maar dat jy volkome oorgegee aan die Heilige Gees moet wees. Jy moet die Heilige Gees vertrou om met sy goddelike krag deur jou te werk.
 •  

 • ‘n Werker vir Christus se lewe moet gekenmerk word deur die liefde van Christus. Mense moet baie duidelik daarvan bewus raak dat die liefde van God na hulle uitreik (Mark 10:21). Daarom moet ons opreg wees, vriendelik en liefde moet deur ons woorde en dade duidelik spreek – “Die liefde van Christus dwing ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het” (2 Kor. 5:14). Slegs as ‘n persoon bewus raak van eerlike en opregte liefde en belangstelling sal hy bereid wees om oop te maak en jou in sy vertroue te neem met sy geestelike behoeftes.
 •  

 • Ons lewe moet steeds ons woorde onderstreep en nie deurstreep nie. Daarom moet ons voorbeeld ons getuienis versterk. Mense moet in ons lewe kan sien wat die boodskap van die Bybel is – “Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges ‘n voorbeeld in woord, gedrag, in liefde, geloof en reinheid” (1 Tim. 4:12). – “Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg” (1 Kor. 11:1).
 •  

 • ‘n Getuie vir Christus moet nie sy eie opinies en uitsprake gee in ‘n gesprek nie, maar sê wat die Woord van God daaroor sê. Daarom is dit nodig dat ons ‘n deeglike skrifkennis moet hê. Ons moet tekste memoriseer en weet waar om sekere tekste te kry sodat ons kan sê: “dit is wat die Bybel sê” – “Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as ‘n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, ‘n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die word van die waarheid suiwer verkondig” (2 Tim 2:15). “Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God” (Ef. 6:17).
 •  

 • ‘n Werker vir Christus moet ook ’n gebedstryderen intersessor wees. Ons moet bid en vertrou dat God voorbereidend in mense se harte werk, maar ook steeds terwyl ons praat moet ons in ons onderbewussyn in gebed met God verbonde bly. Ons moet glo dat as ons bid, God besig is om ons te verhoor en te werk in die ander se hart – “Volhard in die gebed! Wees daarby waaksaam en dankbaar” (Kol 4:2). “Julle kry nie, omdat julle nie bid nie” (Jak 4:2). Ons moet ook ná die tyd ons gesprekke opvolg met gebed en volhard in voorbidding vir daardie persoon.
 •  

 • Ons moet waak daarteen om in ‘n argument en ‘n stryd met iemand betrokke te raak. Ons moet nooit ons humeur verloor nie. As iemand negatief sou reageer, moet ons nie begin stry of terug beledig nie. Ons moet eerder vra en probeer insien waarom hy of sy so sê of so dink – “Moet jou nie met dwase en sinlose strydvrae inlaat nie, want jy weet tog dat dit net rusies veroorsaak. ‘n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra” (2 Tim 2:23, 24). “Maar nog voordat dit alles gebeur, sal hulle julle gevange neem en vervolg. Hulle sal julle oorlewer vir verhoor in die sinagoges en vir opsluiting in gevangenisse; hulle sal julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam. Dit sal vir julle ‘n geleentheid wees om van My te getuig” (Luk 21:12,13).
 •  

 • ‘n Werker vir Christus moet altyd met geloof getuig. Ons moet weet dat God met ons is. Ons moet glo dat Sy Gees deur ons werk, ongeag wat ons ervaar. “Stel julle dus daarop in om julle nie vooraf oor julle verdediging te kwel nie, want Ek sal vir julle die woorde en die wysheid gee wat deur geeneen van julle teenstanders teengespreek of weerlê kan word nie” (Luk 21:14). Ons mag daarom nooit huiwerend en vol verskonings wees nie (Fil. 4:13, Joh. 15:5). Ons lewe moet deur die geloof beheers word en nie deur my gevoelens nie. As die duiwel uitvind dat jou gevoel ‘n belangrike rol speel, gaan hy jou gevoel omkrap elke keer as jy moet getuig.
 •  

 • ‘n Getuie vir Christus moet met sy hele hart in hierdie werk wees. Ons moenie net uit plig getuig nie, maar met die oorgawe van ons hele lewe. Ander mense moet agterkom dat dit die hoofsaak van my lewe is en dat ek met alles aan hierdie taak toegewyd is (Kol 3:23).
 •  

 • ‘n Getuie vir Christus moet resultate verwag al sien hy aanvanklik nog niks nie. As ons vir die Here werk, moet ons weet dat Hy deur Sy Gees besig is om verandering in die ander persoon te werk. Daarom moet ons glo dat daar vrug sal kom: “As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra” (Matt 21:22). “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid” (Heb 13:8).
 •  

 • WENKE VIR SUKSESVOLLE GETUIENIS
 •  

  5.1 ‘n Aantal moenies –

   

  5.1.1   Moenie dat enigiets die gesprek hinder nie. Hindernisse kan die volgende wees: ‘n irriterende gewoonte, ‘n stemtoon, ‘n onwelriekende asem, jou voorkoms of jou kleredrag. Indien die televisie of radio pla moet jy vriendelik vra dat hulle dit afskakel of al sagter praat.

 • Moenie tussenin hinder as jou maat besig is om die gesprek te voer nie. Laat een persoon toe om die leiding te neem en die gesprek in die regte rigting te stuur.
 • Moenie jouself verhef en die ander persoon laat aanvoel dat jy dink jy is beter as hy nie. Onthou dat jy ‘n begenadigde sondaar is en uit jouself niks beter is as ‘n ander nie – “Die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie: diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie” (Luk 18:11). “Vir die Jode het ek soos ‘n Jood geword om Jode te wen. Hoewel ekself nie meer onder die wet is nie, het ek my vir dié wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen. Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, het ek vir dié wat sonder die wet is, geword soos een sonder die wet om hulle te wen. Vir die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in elke geval sommige te red” (1 Kor. 9:20-22). Moet daarom ook nie uit die hoogte prekerig klink en ‘n gevoel oordra dat jy op die ander neersien en jou beter ag as hulle nie – “Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring” (2 Tim 2:25). Waak daarteen om beterweterig, veroordelend of beskuldigend te klink. ‘n Kritiese gees werk baie afbrekend in ‘n gesprek.
 • Moenie ‘n persoon aanval of sy kerk probeer afkraak nie. Iemand wat die kerk aanval en beskuldig is dikwels maar net besig om sy eie skuld te verplaas en te projekteer. Getuienis is nie om die “kerk” te bemark of te verdedig nie..
 • Moenie tou opgooi as jy teenkanting ontvang en iemand negatief reageer of ’n deur in jou gesig toeklap nie. Die duiwel wil ons in ‘n geestelike stryd moedeloos maak (2 Tim 3:12).
 • As daar verskil van mening kom, moenie kwaad word of stry nie – vra eerder uit waarom die persoon so voel – “Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie en is net skadelik vir die hoorders. Moet jou nie met dwase en sinlose strydvrae inlaat nie, want jy weet tog dat dit net rusies veroorsaak. ‘n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra” (2 Tim 2:14, 23, 24).
 • Sorg dat jy steeds die gesprek in die regte rigting stuur en dat jou doel Christus en ‘n persoonlike verhouding met Hom bly. Jesus het Hom byvoorbeeld nie deur kerklike of godsdienstige argumente laat afdwing van Sy doel om die vrou by die put van Sigar te bring by haar persoonlike verhouding met God nie (Joh. 4). Moet daarom nie toelaat dat argumente oor die kerk, of kontroversiële sake soos doop of spreek in tale vir jou van koers afdwing nie. Christus moet steeds ons mikpunt bly in ons gesprek – “Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde” (1 Kor. 2:2).
 • Moenie twyfel dat God werklik besig is om deur jou te werk nie. Die satan is die leuenaar (Joh. 8:44) en sal jou wil wysmaak dat God se Woord nie waar is nie en daarom nie sal werk in hierdie geval nie. Laat die Heilige Gees toe om die waarheid van God se Woord in die ander se hart in te dra en om hom daarvan te oortuig. Ons werk is om te getuig en nie te oortuig nie. Aan die een kant moet ons versigtig wees dat ons nie iemand druk of dwing in in ‘n verhouding met Christus nie. ‘n Vy wat sag gedruk is, is nog nie ryp nie, maar net pap. Aan die ander kant moet ons versigtig wees dat ons nie halwe werk doen en ‘n kans laat verbygaan waar iemand soekend is en bereid en gereed is om tot oorgawe te kom nie.
 • Ons moet nooit verskonend optree as ons oor die Evangelie praat nie. Ons moet steeds onthou dat ons ‘n groot en ‘n baie belangrike boodskap het waaroor ons ons nie hoef te skaam nie maar met groot vrymoedigheid kan getuig. Ons praat as gesante van Christus en het daarom in Sy Naam gesag wat vir niks hoef terug te staan nie.
 • Ons moet nooit op ons goeie argumente, insigte of goeie Skrifkennis vertrou nie, maar steeds op die werking van die Heilige Gees. Ons moet onsself steeds op die agtergrond stel en weet dat eer vir enigiets wat gaan gebeur in iemand se geestelike lewe alleen aan God toekom. “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie” (Joh. 15:5). “Never take the credit or the blame for Evangelical response.”
 •  

 • ‘n Aantal moets –
 •  

 • Ons moet steeds afhanklik bly vir die leiding van die Heilige Gees. Ons moet biddend praat en in absolute gehoorsaamheid sê en doen wat Hy van ons vra. Ons moet ook oop wees vir die influistering en die werking van die Heilige Gees in ons gedagtes. As daar iets is wat hinder, moet ons dit onmiddellik bely en daarvan ontslae raak. Ons moet die Heilige Gees vertrou om vir ons te help om die regte diagnose te maak en ook die regte medisyne te gee. ’n Mens weet nooit presies waar jy in iemand se geestelike lewe in die prentjie pas nie. Somtyds is jy daar om in die eerste stadium vir hom te help om oortuig te word van sy sonde en verlorenheid. Soms is ‘n mens daar om die laaste struikelblokke, wat hom verhinder om tot oorgawe te kom, uit die pad te kry. Miskien is jy gelukkig om in te skakel op daardie punt in sy lewe waar hy gereed is om sy lewe volkome aan Christus oor te gee. Daarom moet ons nooit ‘n obsessie hê om iemand tot oorgawe te lei nie. Ons hoef ook nie vooraf te besluit wat ons alles vir iemand gaan sê nie. Ons moet steeds oop bly vir die leiding van die Heilige Gees.
 • Ons moet dit duidelik maak dat ons gesprek en woorde berus op die waarhede van God se Woord. Daarom moet ons die Bybel goed leer ken en gedeeltes en tekse memoriseer. As ons ‘n teks wil aanhaal, is dit goed om dit vir hom in die Bybel te wys sodat hy dit self saggies en op sy eie tyd kan lees en probeer verstaan. Hy moet steeds daarvan bewus wees dat ons nie met ons eie opinies na hom toe kom nie, maar met die gesag van God se Woord. As ons op hierdie gesag staan, weet ons dat ons sterker is as die duiwel en al sy magte. Met goddelike gesag en in die krag van die Heilige Gees kan ons effektief getuig en resultate verwag.
 • Jy kan met die aanvang van die gesprek vir die persoon verseker van God se teenwoordigheid op grond van Sy beloftes in Sy Woord – Matt 18:20 – “… want waar daar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle.” Hy moet bewus raak van die teenwoordigheid van God in jou, maar ook van die liefde van Christus wat deur jou gaan blyk. Hy sal dit agterkom as hy bewus raak dat jy hom nie veroordeel nie, maar aanvaar nes hy is. Wys vir hom dat jy werklik wil help en dat jy eerlik en opreg sy geluk soek. Breek alle vooroordeel af en verseker hom van jou betroubaarheid en dat alles wat hy sê net tussen julle twee sal bly. Hy moet weet dat inligting wat hy vir jou gee konfidensieël gehou sal word en dat jy dit nie sal oorvertel aan ander nie. Verseker hom van God se liefde onder andere deur jou hartlikheid, jou vriendelikheid en jou opregtheid.
 • Luister goed voordat jy praat. Ons het twee ore gekry en een mond. As ons nie goed geluister het nie, gaan ons verkeerd antwoord. Ons moet ook nie te gou begin praat nie. Lok hom uit om alles uit te praat, want aanvanklik maak ‘n mens nie die diepste seer oop voor ‘n ander nie. Wanneer hierdie persoon begin agterkom dat jy betroubaar is, dat jy regtig wil help en dat hy van die liefde van Christus bewus is, sal hy bereid word om die eintlike dinge te sê. Luister daarom empaties en lok hom al verder uit om te sê wat gebeur het. Dink jou in sy posisie in en probeer verstaan hoe hy voel. Gee dan telkens sy gevoel vir hom terug sodat hy verder en verder kan uitpraat. Eers as jy by die kern van die problem uitgekom het, sal jy weet watter raad om op daardie stadium te bedien. Ons moet nooit oorhaastig diagnoseer of raad gee nie. Vertrou die Heilige Gees vir die regte leiding.
 • As jy ‘n vraag wat hy vra, nie kan beantwoord nie, erken jou onkunde, maar gaan steeds aan met die gesprek gefokus op Christus en ‘n persoonlike verhouding met Hom. Verseker hom dat jy later vir hom die antwoord sal uitvind en vir hom daarmee sal help. Begryp egter ook dat hy nooit werklik geestelike insig sal hê in die Bybel voordat die Gees van God nie die beheer van sy hart oorgeneem het nie. Druk daarom deur om hom te lei na ‘n verhouding met Christus, want eers as die Gees van God in sy hart oorgeneem het, sal die Heilige Gees hom oortuig van die waarheid en van wat hy nog nie verstaan nie – “Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word” (1 Kor. 2:14).
 • Indien iemand weerstand bied om oop te maak en uit te praat, moet jy probeer agterkom wat die oorsaak van sy weerstand is. Probeer sy houding peil en gee dit aan hom deur om op te reageer. Op hierdie wyse kan ‘n mens deurdring na die opstand, die seer, die bitterheid of die onvergewensgesindheid wat die verstopping veroorsaak.
 •  

 • HOE BEGIN ‘N MENS ‘N GEESTELIKE GESPREK?
 •  

 • Die geheim van ‘n suksesvolle geestelike gesprek, is gebed. Bid daarom vooraf dat die Here die regte persoon oor jou pad sal stuur en vir jou geleenthede sal gee om met mense geestelik te kan gesels. As jy bid hieroor, kan jy verseker weet dat jy binne God se wil bid. Deur gebed betree ons die onsigbare ryk en behaal ons op ons knieë reeds die oorwinning wat in ‘n geestelike gesprek gaan plaasvind (Ef. 6:10-20). “Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam” (2 Tim 2:25-26). Dikwels lê die Here iemand spesifiek op ons hart sodat ons eers vir ’n tyd lank vir so iemand voorbidding moet doen, omdat die Here uiteindelik daardie persoon oor ons pad wil stuur. As ons gebid het vir iemand, moet ons sensitief wees vir geleenthede wat die Here dan vir ons gaan skep om met daardie persoon spesifiek te gesels.
 • Bou ‘n brug van die alledaagse lewe na die persoon se geestelike lewe toe. Wen sy vertroue deur begrypend en vriendelik te wees, hartlik en nie veroordelend nie. As hy bewus raak van jou liefde en vriendelikheid in ’n ontspanne atmosfeer, sal hy bereid wees om jou te vertrou met sy dieper geestelike behoeftes. Laat hy agterkom dat jy opreg in hom belangstel. Voordat ‘n mens iemand persoonlike vrae kan vra, moet jy eers die reg verdien om met hom daaroor te kan praat. Deur aandagtig te luister, vrae te vra en te wys dat jy omgee, kan jy so ‘n brug bou na iemand toe. Gee vir die persoon opregte komplimente en waardering. Maak ook jou eie hart oop en gee van jouself en van jou innigste gevoelens weer aan die ander persoon. Op hierdie wyse gaan die persoon begin om jou te vertrou en makliker bereid raak om oop te maak teenoor jou. Vra vrae oor verskillende dinge in sy alledaagse lewe soos byvoorbeeld oor sy huis, sy familie, die dinge in sy huis en leefwêreld. Vra oor sy werk en oor sy kerk en dan ook spesifiek oor die dinge met betrekking tot sy gemeente en sy betrokkenheid. Moenie vrae vra waarop hy net “ja” of “nee” kan antwoord nie.
 • Wees sensitief vir ‘n aanknopingspunt wat die Here mag voorsien in die loop van die gesprek. Hy kan byvoorbeeld praat oor ‘n ongeluk, oor die dood, oor siekte of oor probleme. Miskien is daar ‘n kruishangertjie om haar nek, ’n armband, of iets anders waarby ‘n mens kan aansluit om ‘n geestelike gesprek te begin. ‘n Mens kan by siekte, bloedoortapping of ‘n nuusberig aankoop om ’n geestelike wending te bewerkstellig.
 • As ‘n mens met iemand praat wat jy persoonlik baie goed ken oor ‘n lang tyd, is dit belangrik dat jy so sal lewe dat jou voorbeeld vrae sal wek by ander. ‘n Mens se geestelike lewe en jou getuienis in jou alledaagse werk moet ‘n ander aanspreek sodat jy met vrymoedigheid ook daaroor kan praat. As iemand daarom ‘n vraag sou vra oor jou persoonlike lewe, moet jy sensitief wees of die Gees van die Here nie juis vir jou daardeur die geleentheid gee om persoonlik iets te vertel van jou verhouding met Christus nie. Jy moet altyd ingestel wees om by die ander persoon se geestelike lewe uit te kom.
 • Neem inisiatief en begin van jou kant af om iets geestelik oor te vertel, byvoorbeeld oor iets wat jy ervaar het in ‘n omgeegroep, in ‘n preek of iets wat jou aangespreek het in jou Bybelstudie. Vertel iets wat jou geestelik aangegryp het in die koerante of oor die nuus. Of vertel van iets wat iemand gesê het of wat jy miskien gelees het en vra dan ‘n vraag oor die ander se geestelike lewe en gee hom sodoende ‘n geleentheid om geestelik te reageer. Sê vir iemand daarvan as hy baie in jou gedagtes was en vra dan vrae vir hom.
 • Werk jou eie persoonlike getuienis uit op ‘n wyse dat jy dit kan gebruik in ’n gesprek. As jy begin vertel wat die Here in jou eie lewe gedoen het, is dit maklik om ‘n vraag te vra na die ander se geestelike lewe. ‘n Mens se geestelike getuienis berei ook die regte atmosfeer voor om oor Christus te praat (sien 7.1-7.4) en die weg van redding en saligheid aan iemand te verduidelik.
 • Sluit aan by ‘n gespreksboekie en gebruik dit as ‘n vertrekpunt om met hom oor sy geestelike lewe te praat. ‘n Gespreksboekie wat nuttig gebruik kan word is byvoorbeeld “Is jy seker” of Ken God persoonlik.”
 • 6.8‘n Ander manier om by ‘n geestelike gesprek uit te kom is om direk ‘n vraag te vra aan iemand. Direkte konfrontasie is op die ou end die mees effektiewe wyse om die gesprek in ’n geestelike rigting te stuur as jy op geen ander manier kon vorder nie. Die volgende 3 vrae is belangrike voorbeelde van vrae wat gevra kan word:

 • Is jy 100 % seker dat as jy vannag sou sterwe, dat jy hemel toe sou gaan?
 • As jy voor Hom sou staan wat dink jy sal jy vir God sê om watter rede Hy jou in die hemel moet inlaat?
 • Dink jy daar is iets wat in jou lewe nog moet verander voordat jy hemel toe kan gaan?
 •  

  Hierdie laaste drie moontlikhede (6.6, 6.7 & 6.8) sal nou verder, in meer besonderhede, verduidelik word.

   

 • DIE GEBRUIK VAN MY GETUIENIS
 •  

  “Jesus het hom dit egter nie toegelaat nie maar vir hom gesê; gaan na jou huis, na jou mense toe, en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het en dat Hy jou jammer gekry het” – Mark 5:19.

   

  “In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe” – 1 Pet 3:15.

   

  7.1   Skema van jougetuienis:

   

  Opdrag:

   

  Gaan werk jou getuienis uit aan die hand van die volgende skema. Die 4 aspekte van die skema sal jou in staat stel om die belangrikste punte van wat God reeds vir jou gedoen het en nou ook vir hom wil doen beklemtoon.

   

   

  Hiermee verbind ek ………………………………………………………….. my om hierdie kursus met al sy opdragte na die beste van my vermoë te voltooi.

   

   

   

  ……………………………………………..               …………………………..

  Handtekening                        Datum

   

   

 • Die waarde van jou getuienis
 •  

 • Die persoon kan ‘n verkeerde begrip hê van wat dit beteken om ‘n Christen te wees. Hy kan bv. dink dat Christenwees behels die nakom van ‘n klomp moets en moenies, ‘n bepaalde filosofie, ‘n manier van dink of deel wees van ‘n sosiale klub. Deur jou getuienis maak jy dit vir hom duidelik dat Christenwees ‘n persoonlike verhouding met die lewende Christus behels. As Christus in jou lewe inkom dan gebeur iets, ervaar jy iets en verander dinge. Ware godsdiens begin met ‘n ontmoeting met die lewende Christus, en is meer as blote kennis van die Bybel.
 • Deur jou getuienis kan hy hom met jou identifiseer. Hy sien homself en sy eie probleme en stryd in jou verhaal raak. So bly jy nie op ‘n afstand nie, maar bou jy ‘n brug na hom toe. So kan hy hom byvoorbeeld identifiseer met jou vroeëre humeur, opstandigheid, hoogmoed, ontevredenheid, vrese, twyfel, vormgodsdiens, ens.
 • Jy skep die regte atmosfeer en bou ‘n brug om te kan orgaan na die geestelike en die persoonlike behoefte van sy lewe.
 • Jy dra belangrike waarhede oor wat al klaar ‘n boodskap is en tot eer van God is. Al sou jy nie verder kon gesels nie, hoor hy in elk geval die belangrike waarhede van die Evangelie.
 • Deur ‘n getuienis kan jy indirek vir iemand “preek.” So kan jy byvoorbeeld vir hom sê; “Uiterlike godsdiens is nie genoeg nie.” “Jesus verander wel ‘n mens se lewe;” “Sonder Christus is jy op pad hel toe;” “Jy moet sekerheid hê hier op aarde.” So kan jy die waarhede van 1 Joh. 5:13 en Matt 7:21 oordra.
 •  

  7.3   ‘N AANTAL MOENIES

   

  7.3.1   Moenie “vreemde” woorde of kerklike uitdrukkings gebruik in jou persoonlike getuienis nie. Bv. gewas deur die bloed, gebind deur die bose, die vlees, die wêreld, prys die Heer, Evangelie en ander kerktaal.

  7.3.2   Moenie vergroot nie (só baie gesondig, drank en pille)

  7.3.3   Moenie sensasioneel wees nie (eskepades met vrouens, polisie)

  7.3.4   Moenie ‘n detail-verslag gee en jou verhaal onnodig lank uitrek nie.

  7.3.5   Moenie ‘n lys van sondes wat jy opgegee het voorhou nie.

  7.3.6   Moenie strydvrae aanraak soos doop, uitverkiesing, spreek in tale, drank, rook, dans, ens.

  7.3.7   Moenie mense of die kerk kritiseer, afkraak of veroordeel nie.

   

  7.4   ‘N AANTAL MOETS

   

  7.4.1   Wees kort, spesifiek, entoesiasties, lewendig, positief, blymoedig, eg, opreg en vriendelik.

  7.4.2   Hou die Evangelie en die Skrifwaarhede op die voorgrond en jouself op die agtergrond. Moenie mense probeer beïndruk met hoe goed jy is nie.

  7.4.3   Wys op die wins wat Christus gebring het:

  -Nuwe, ware vriende.

  -Verhoudinge wat vernuwe is en reggekom het – in die huis, by die werk.

  -Stry nie meer nie, meer geduldig, oorwinning oor my humeur.

  -Liefde wat die selfsug verdryf het.

  -Kry reg om te vergewe.

  -Geen vrese meer nie – ware vrede, gemoedsrus en sekerheid van vergifnis en kindskap van God.

  -Nuwe waardes – wat my waarlik gelukkig maak.

   

  7.4.4   Pas jou getuienis aan (‘n eerlike sondaar of ‘n vroom Fariseër) of gebruik ‘n ander se getuienis.

   

 • DIE HANTERING VAN DIREKTE VRAE
 •  

  ‘n Ander manier om by iemand se geestelike lewe en behoeftes uit te kom, is om die volgende vraag te vra: “Is jy seker dat as jy vandag sou sterwe, jy hemel toe sal gaan?”

   

  Uit die antwoord op hierdie vraag kan jy ‘n diagnose van sy verhouding met Christus maak.

   

  Daar is 3 verskillende moontlikhede wat jy kan aflei uit iemand se antwoord op bogenoemde vraag:

   

 • JY KAN DUIDELIK AFLEI DAT DIE PERSOON WERKLIK ‘N CHRISTEN IS:
 •  

 • Hy sal bevestigend antwoord en sê dat hy seker is.
 • Sy sekerheid sal duidelik blyk uit sy meelewing en geestelike betrokkenheid. Die vrugte wat by die bekering pas sal sigbaar wees en hy sal jou daarvan kan vertel (Bv. sy betrokkenheid by die kerk, sy werk vir Christus, sy dankoffer, sy binnekamer).
 • Jy sou sy volkome sekerheid ook kan agterkom uit die spoedige, ontspanne, duidelike en besliste wyse waarmee hy jou vraag beantwoord.
 • Sy antwoord op die waarom-vraag sal ook bevestig dat sy sekerheid gebaseer word op Christus se vergifnis en nuutmaking van sy lewe. Hy sal ook maklik kan vertel van waar en wanneer hy vir die eerste maal of by hernuwing tot oorgawe gekom het.
 • In hierdie geval moet jy dan verder met hom praat oor geestelike groei en verduidelik dat as die Heilige Gees sy lewe beheer en vervul, dan sal God sy doel in sy lewe bereik en sal hy die vreugde van ‘n dinamiese geestelike lewe ken.
 • Anders kan jy vir hom vra of daar iets is wat hy sou wou verander voordat hy hemel toe sou gaan en of daar iets is waaroor hy wonder of God hom regtig vergewe het.
 •  

 • JY BETWYFEL OF DIE PERSOON WERKLIK ‘N CHRISTEN IS
 •  

 • Die persoon sal op die sekerheidsvraag bevestigend antwoord, maar jy kom agter daar is onsekerheid.
 • As die persoon erken dat hy twyfel en onseker is, dan moet jy hom help om liefs dubbelseker te maak deur die boekie “Is jy seker?” met hom deur te gaan.
 • As dit vir jou lyk of hy bloot wil voorgee dat sy verhouding met God reg is, terwyl jy dit betwyfel, kan jy seker maak deur uit te vra oor sy ontmoeting met Christus (Op 3:20). Behandel die “Is jy seker?” en toets hom of hy bereid is om opnuut ‘n keuse vir Christus te maak.
 • Andersins moet jy hom die tweede vraag vra: “Gestel jy staan voor die hemelpoort, waarom dink jy moet God jou inlaat?” Die antwoord op hierdie vraag sal jou help agterkom of Christus werklik die fondament van sy geestelike lewe is en of hy op sy goeie werke en godsdienstigheid steun.
 • Verduidelik vir hom hoe Nikodemus as godsdienstige mens wat die Skrifte geken en geleer het en wat voorbeeldig geleef het, by Jesus ontdek het dat hy nog steeds nie in die hemel sal ingaan, tensy die Gees van God hom verander het nie (Joh. 3:1-10). Matt 7:21-23 waarsku dat daar eendag in die oordeelsdag “baie” mense gaan wees wat onder ’n misverstand geleef het en gedink het alles is reg terwyl dit nie so was nie.
 •  

 • DIE PERSOON ERKEN DAT HY NOG NIE ‘N KIND VAN DIE HERE IS NIE
 •  

 • Indien hy openlik erken dat hy nog onseker is, kan jy hom vra na aanleiding van bogenoemde vraag of hy so sou wou voortgaan en of hy bereid is om sy lewe te verander.
 • As hy nie gewillig is om te verander nie en verkies om onverskillig te bly, kan jy niks anders doen as om hom te waarsku dat die Bybel sê dat die einde van die breë pad die hel is. Moontlik kan jy jou persoonlike getuienis van God se liefde vir sondaars gee.
 • As hy ontevrede is met sy geestelike lewe en graag wil verander, kan jy hom help aan die hand van die “Is jy seker?” boekie.
 •  

 • DIE GEBRUIK VAN DIE GESPREKSBOEKIES
 •  

 • Hierdie gespreksboekies word as ‘n gespreksriglyn gebruik deur dit bladsy vir bladsy met iemand deur te lees. Al die belangrike waarhede wat oorgedra moet word, is op skrif gestel sodat jy dit op ‘n sistematiese en ‘n maklike wyse aan die soekende persoon kan deurgee.
 • Die boekie (“Is jy seker?”) bevat die waarhede om iemand wat twyfel oor sy saligheid te help om die Evangelie en die weg van saligheid te verstaan, sodat hy tot oorgawe en uiteindelike sekerheid van sy redding kan kom.
 • As so ‘n boekie saam met iemand deurgelees is, word dit as opvolgmateriaal by hom gelaat, sodat hy dit weer kan deurgaan.
 • Hierdie boekies moet biddend en in afhanklikheid van die Heilige Gees behandel word.
 •  

  10.   HANTERING VAN DIE OORGAWEGEBED

   

 •    KOSTEBEREKENING
 •  

  Nadat die evangelie verduidelik is aan die hand van die boekie “Is jy seker?”en die persoon bereid is om tot oorgawe te kom, moet jy eers seker maak van die volgende, voordat julle saam bid:

   

  10.1.1   Het hy die koste bereken? Is hy byvoorbeeld bereid om te breek met die sonde, dinge wat God vra reg te maak, Christus eerste stel in alles, dalk onpopulêr te word, vriende prys te gee, ens.?

 • Hy moet bereid wees om alles in sy lewe oor te gee en vir Christus te lewe. Hy moet gewillig wees om sy prioriteite en sy program te verander na God se wil, in te skakel by die kerk se aktiwiteite, getrou sy Bybel te lees, te bid, te getuig en te werk vir Christus.
 • Hy moet eerlik wees. Maak seker dat hy dit van harte bedoel. Sien hy kans om Jesus eerste te stel in alles en Hom te gehoorsaam al kos dit wat?
 • Besef hy dat God tans buite sy lewe staan, sy sondes nog nie vergewe is nie, hy op pad hel toe is en hy God se doel met sy lewe mis?
 • Indien hy nog nie van harte kans sien om met sonde te breek en vir Christus na te volg nie, moet jy ‘n opvolggesprek vir ‘n later stadium reël.
 •  

  10.2   HOE OM DIE OORGAWEGEBED TE HANTEER

   

  Vroeër/Eers

  Toe/Jou ontmoeting met Christus

  Nou/Daarna

  Vraag

  -sonde

  -ongelukkig

  -vrese (dood)

  -onvrede

  -alleen

  depressief

  -die keerpunt

  -geen twyfel hieroor

   

  LW: Moenie verduidelik HOE dit gebeur het en wat jy gedoen het nie.

  -oorwinning (sonde)

  -gelukkig

  -kry doel

  -dinge het verander

  -vrede

  -100 % seker?

  -Iets wat moet verander?

  -gereed vir ewigheid?

  -hou iets jou terug?

   

   

  11.   HOE HELP EK IEMAND OM OOP TE MAAK EN UIT TE PRAAT?

   

  Indien jy agterkom dat iemand iets swaar of seer in sy binneste het, moet jy hom eers help om hierdie sweer oop te maak voordat jy vir hom kan help om tot oorgawe te kom.

   

  OM ‘N HULPSOEKENDE TE HELP OM UIT TE PRAAT MOET ONTHOU WORD:

   

 • Jy het twee ore en een mond. Moenie praat voordat jy goed geluister het nie. Hy het behoefte om uit te praat – luister daarom goed, anders adviseer jy dalk verkeerd. Hy sal nie sommer dadelik sê wat die eintlike probleem is nie, totdat hy jou begin vertrou. Moenie sy vrymoedigheid ontneem deur tussenin te praat of te preek terwyl hy oopmaak en uitpraat nie. Luister goed anders bemoedig jy dalk te gou. Laat hom toe om die donker dinge ‘n slag uit te praat. Vra hom hoekom hy so voel, of so sê, sodat jy presies weet wat hy eintlik wil sê. Anders praat julle miskien verby mekaar. Jy kan ook vra: “Hoe bedoel jy?” Hou aan om uit te vra totdat jy ‘n duidelike prentjie van die probleem het.
 • Wees fyn oplettend. Lees sy emosies, bv. ‘n sug, trane, stilte, huiwerigheid, ongemaklikheid of rondskuiwery op ‘n bepaalde moment. Soms verraai mense dinge deur hul liggaamstaal wat hul andersins nie kan sê nie. Probeerom die gevoelagtersywoordetepeil.
 • Kontroleer voortdurend of jy by is. Sê wat jy gehoor het, bv. “Met ander woorde jy bedoel…” Gee syemosiesvirhom in woordeterug, bv. “jy is bang” of “jy voel verworpe,” ensovoorts. Probeer sy gevoel opsom en sê in woorde wat hy nie wil sê nie of dalk te bang is om in woorde te sê, bv. “jy dink jy is ‘n mislukking, jy is sleg, daar is geen vergifnis, jy wil jou lewe beëindig, God is teen jou,” ens.
 • Pouses en stiltes sê ook iets. Moenie stiltes verbreek nie. Dit kan dikwels ‘n oorgang na ‘n dieper probleem wees. Moenie ‘n stilte wegpraat nie.
 • Luister na onvoltooide sinne want dit sê iets. Wees opmerksaam. Vra uit bv. “behalwe wat…” Wys hom daarop dat die Here hier is en hom wil help en moedig hom aan om jou te vertrou. Verseker hom dat jy nie sal oorvertel wat hy sê nie.
 • Luister met begrip. Wys jy is by deur hmm’s, mm’s en kopknikke. Konsentreer op wat gesê word en nie op wat jy wil antwoord nie.
 • Noteer die belangrikste punte – as jy nie papier het nie, dan in jou gedagtes, bv. sonde, minderwaardigheid, verwerping, onvergewensgesindheid, twyfel, ens. Kom later weer terug na hierdie punte en praat dit volledig deur.
 • Skakel op die regte stadium oor van luister na praat. Vertrou op die leiding van die Heilige Gees. Probeerteksewat van toepassing is aanhaal.
 •  

  12.   VERDUIDELIKING VAN DIE EVANGELIE IN KORT

   

  Wat sou jy vir ‘n sterwende sê as hy gered wil word maar net 3 minute het om te leef?

  Opdrag:

  Gebruik die volgende skema van tekse wat jy uit jou kop moet ken of skryf elke keer die volgende teksverwysing langs die vorige teks.

   

  10.2.1 Die werker bid eerste:

  Dank God vir Sy teenwoordigheid. Dank Hom dat Hy sal verhoor wat die ander persoon nou gaan bid.

 • Die hulpsoekende bid:
 • As hy weerstand bied, byvoorbeeld “ek kan nie hardop bid nie” sê dat hy net een sin vir die Here moet sê, “vergewe” en “kom in” (neem beheer). As hy nie kans sien vir bid nie, bid vir hom voor. In so ‘n gebed kan jy bv. bid en vir God dank vir Sy teenwoordigheid, dat Hy gesterf het, dat Hy belowe het dat as ek oopmaak Hy in sal kom, dat ek nou my hart oopmaak, kom in, reinig, neem beheer, dankie dat U dit nou gedoen het. Amen.

 • Die werker bid weer
 • “Dankie dat U doen wat U sê.” Staan op die waarheid van God se Woord. Dank God dat jy weet Hy het nou ingekom in die persoon se hart en lewe. Help hom om dit te aanvaar as die waarheid. Bid dat die Here nou vir hom sekerheid en vrede sal kom gee.

 • As hy dalk weer bid, gee kans dat hy uitpraat teenoor die Here en volg dan weer op met ‘n kort gebed.
 • Na die oorgawegebed, verseker hom van God se beloftes uit die Bybel: Op 3:20; 1 Joh. 1:9, Joh. 10:28 en Joh. 1:12.
 •  

   

   

  13.   SAMEVATTING VAN DIE VERLOOP VAN ‘N GEESTELIKE GESPREK

   

 • AANKNOPINGSPUNT
 •  

  Leer mekaar ken. Liefde wat vriendelik, begrypend en belangstellend is bou die vertrouensverhouding. Beweeg na sy persoonlike geestelike lewe deur aan te knoop by iets gesê, te sien of wat gebeur het. Gebruik die volgende as ‘n oorgangsfrase: “Daar is baie dinge waaroor ‘n mens kan gesels of vrae kan hê, maar miskien is die belangrikste waaroor ‘n mens graag duidelikheid wil hê, oor jou lewe hierna.” “’n Mens weet dat jy nie vir altyd hier op aarde sal wees nie en elke mens dink aan die dood en wat van ‘n mens sal word in die ewigheid.”

   

  Gee jou getuienis oor hoe jy gesoek het tot jy gevind het en hoe jy vrede, duidelikheid en sekerheid gekry het. (Vroeër, toe, nou, vraag?)

   

 • DIAGNOSE
 •  

  Voor jy enige medisyne kan uitdeel, moet jy eers presies vasstel wat die kwaal is. Stel daarom vrae en luister fyn. Byvoorbeeld “watter spesifieke behoefte is op jou hart?” “Waarvoor kan ek spesifiek vir jou bid?” Die kernvraag waarby jy moet uitkom is: “As jy vandag sou sterwe, is jy 100 % seker dat jy hemel toe sal gaan?”

   

  ONTLEDING VAN SY ANTWOORD

   

 • “Ja ek is seker.” Vra dan: Hoekom sê jy so? Op grond waarvan sê jy dit? (Hy behoort nou te getuig van sy bekering en verlossing).
 • “Nee ek sal nie hemel toe gaan nie.” Vra dan hoekom hy so sê. Laat hom praat oor sy sonde en oor die hindernisse in sy geestelike lewe. Verduidelik die Evangelie.
 • Hy is nie seker nie en twyfel. (Ek dink, hoop, glo so). Met ander woorde hy het geen vaste getuienis van sy oorgawe aan Christus nie. Probeer die oorsaak van sy twyfel bepaal. Help hom om dubbel seker te maak en opnuut die saak met God uit te maak na jy die Evangelie en weg van saligheid verduidelik het.
 •  

 • WIL HY WERKLIK VERANDER?
 •  

  Is hy oortuig van sy sonde en verlorenheid? (Rom 3:23, Gal 3:10, Rom 6:23, Joh. 3:36). Laat hom praat oor sy sonde. Gee hom kans om dit uit te praat en te bely. Vra dan of daar iets is wat hy soms wonder of God dit regtig sal vergewe.

   

 • VERDUIDELIK DIE WEG VAN VERLOSSING
 •  

  Gebruik die skema soos saamgevat in punt 12 (Joh. 3:16, Jes. 59:1-2, Jes. 53:5-6, Joh. 1:12, Op 3:20). Gebruik die voorbeeld van ‘n boek wat die lig van my hand af wegweer. (Jes. 59:1,2). Eers as die boek (sonde) weggeneem is, kan die lig helder op my hand skyn. Andersins kan die gespreksboekie “Is jy seker?” gebruik word.

   

 • OORGAWE GEBED
 •  

 • Is hy bereid om alles ter wille van Christus prys te gee? Het hy die koste bereken? Is hy bereid om te breek met sonde en restitusie te gaan doen? Hy moet kom tot volle oorgawe aan Christus sodat Hy kan beheer oorneem en met hom maak, hom verander en gebruik net soos Hy wil.
 • Verduidelik die gebedsprosedure. Bid liefs hardop. Eers jy, dan hy en dan weer jy. Hy moet reageer op God se roepstem in ‘n kort gebed waarin hy spesifiek bid om reiniging en nuwe beheer. Hy moet oorgee en Jesus innooi as Verlosser en Here.
 •  

 • VERSEKERINGE (BELOFTES)
 •  

  As hy nou weet dat hy vir Christus in sy lewe ingenooi het, moet hy die volgende beloftes vir homself toe-eien:

   

  13.6.1 Christus staan dus nie meer buite nie (Op 3:20). Ignoreer jou gevoel en weet dat Hy nou ingekom HET.

 • Jy is nou ‘n kind van die hemelse Vader (Joh. 1:12).
 • 13.6.3 Jy HET nou die Ewige Lewe (1 Joh. 5:12).

  13.6.4   Jy is nie meer wat jy was nie, maar is nou ‘n nuwe skepsel (2 Kor. 5:17). Leer hom om nou oor homself te dink soos God oor hom dink.

 • Jou sondes IS vergewe (1 Joh. 1:9, Hand 10:43).
 • Die Heilige Gees woon nou in jou (1 Kor. 6:19).
 •  

  Opdrag:

   

  Hierdie tekse oor die beloftes moet deur die geestelike werker aan hom gegee word om in die Bybel hardop te lees.

   

 • WENKE
 •  

  Om geestelik te groei is die volgende van belang:

   

 • Leef uit geloof en nie uit die gevoel nie (Ef. 6:16).
 • Vertel vir ander wat met jou gebeur het (Luk 8:39, Matt 10:32).
 • Bidgetrou (Jak 5:16).
 • Lees en bestudeer jou Bybel (1 Pet 2:2).
 • Breek met verkeerde vriende (Hand 2:44, Jak 4:4).
 • Skakel in by die gemeenskap met ander gelowiges (Heb 10:25).
 • Gehoorsaam God dadelik in alles (Joh. 14:15, 21).
 •  

   

  14.   HANTERING VAN SPESIFIEKE GEESTELIKE PROBLEME

   

 • HOE HELP JY IEMAND WAT GEEN SONDEBESEF HET NIE?
 •  

 • So iemand het gewoonlik ‘n verkeerde begrip van wat die Bybel oor sonde en verlossing uit genade sê. Hy dink omdat hy nie “groot sondes” doen nie en nie drink, vloek of seksueel oortree nie, is hy aanvaarbaar vir God.
 •  

 • Neem 1 Joh. 1:8 en lees dit saam met hom deur. Volgens hierdie teks sal hy ontdek dat God se opinie verskil met sy eie opinie. Volgens God se opinie verkeer hy onder ‘n misverstand as hy reken dat hy nie sonde het nie. Neem op dieselfde wyse Rom 3:23 en verduidelik aan hom dat God sê almal het gesondig.
 • Help hom om in te sien dat die Bybel leer dat ons in sonde gebore word (Ps 51:7) en dat ons ons lewe op die breë pad begin.
 • ‘n Ander moontlikheid is dat jy vir hom vra of hy nog nooit bewus geraak het van enige sonde in sy lewe nie? As hy nie aan iets kan dink nie, kan jy vir hom vra of hy al sy humeur verloor het? Vra hom of hy dalk al ‘n leuen vertel het, of hy dalk iemand gekritiseer het en lelike dinge gedink of gesê het van enige iemand en of hy nog nooit ‘n verkeerde woord gebruik het nie. As jy al iets gesteel het, is jy ’n dief en geen dief kan die hemel ingaan nie. As hy sou toegee moet jy hom daarop wys dat hy selfs met een enkele sonde nie die hemele sal binnegaan nie (Gal 3:10 en Jak 2:10). Die Bybel leer in elk geval dat as hy sê dat hy nie sonde het nie, dan het hy ‘n leuen vertel. Toets hom ook vir trots oor sy goeie lewe.
 • Hierby kan ‘n mens vir hom ook daarop wys dat selfs ‘n verkeerde gedagte is sonde in die oë van die Here. By God is die gedagte reeds gelyk aan die daad (Matt 5:28, 1 Joh. 3:15 en Matt 5:22). Hieruit blyk ook duidelik dat God nie onderskei tussen groot en klein sondes nie.
 • As hy nog steeds oortuig is dat hy eintlik nie ‘n sondaar is nie, neem vir hom na Jak 4:17 waar verduidelik word dat sonde ook daarin bestaan dat ons dinge versuim en nalaat om te doen. Wys vir hom dan op Matt 22:37 wat sê dat die grootste gebod is dat ons die Here moet liefhê met ons hele lewe. Vra hom dan spesifiek uit na die hoeveelheid geld wat hy vir die werk van die Here gee, die hoeveelheid tyd wat hy aan God spandeer, watter teenkanting hy al ter wille van Christus verduur het en watter opofferings hy al ter wille van sy geloof gedoen het. Vra vir hom ook uit op watter maniere hy aktief betrokke is in die diens van die Here. As hy sê dat hy die Here werklik bo alles en met alles lief het, sal hy dan in staat kan wees om dit te staaf met praktiese bewyse uit sy elke dag se lewe.
 • Die Bybelse definisie van sonde is “om jou doel te mis” en ‘n mens kan jou doel mis deur of sondige dinge te doen of deur net niks te doen nie. God se doel vir my is om Hom te eer en te verheerlik en die vraag is nou of hy dit doen en hoe hy dit doen.
 •  

 • HOE HANTEER JY IEMAND WAT Sê DAT HY NIE IN GOD GLO NIE?
 •  

 • Jy moet weet dat feitlik alle mense in hulle onderbewuste weet dat daar wel ‘n God is en dat Hy bestaan. Die rede waarom hulle Hom ontken of wil ontken of wil wegredeneer, is omdat hulle nie kans sien om hulle eie lewe te verander en aan God gehoorsaam te word nie. As hulle moet erken dat God bestaan, beteken dit dat hulle verkeerd is en hulle lewe sal moet verander en voor Hom sal moet buig. Daarom is dit baie keer ’n geval van iemand wat homself en sy eie ek en eie wil net wil beskerm. Dikwels is die sogenaamde ateïs eintlik niks ander as iemand wat maar net probeer om van jou ontslae te raak en vir jou van hom weg te kry deur te sê dat hy nie glo in God nie. Hy wil steeds self god wees en leef soos hy wil en het dus nie plek vir ’n ander God nie.
 • As hy sê dat hy net kan glo wat hy sien dat hy God eers wil sien, wys vir hom egter daarop dat hy tog aan kieme glo wat hy nie kan sien nie. Daarom borsel hy tande en laat hy hom immuniseer. ‘n Mens bestry tog ook nie onsigbare dinge as jy nie eintlik in jou hart glo dat hulle wel bestaan nie. Die rede waarom hy miskien teen God uitvaar is juis omdat hy weet dat God wel bestaan. ‘n Mens sal nie vlieëgif spuit as jy nie glo dat daar wel vlieë is nie. As ek nie TV of radiogolwe opvang nie, beteken dit nie dat daar nie sulke golwe om my bestaan nie. My radio of televisie is net nie aangeskakel of nie op die regte frekwensie ingeskakel nie.
 • Wys vir hom dat dit eintlik ‘n baie gevaarlike argument is waarop hy sy hele lewe wil bou deur op die volgende wyse met logika met hom te redeneer: “Kom ons veronderstel, ter wille van die argument, dat daar nie ‘n God, ‘n hemel of ‘n hel is nie. Ek glo daarin en jy nie. Ons albei kom te sterwe en ons hou op om te bestaan omdat daar geen lewe na die dood sal wees nie, soos jy sê. Wat het ek verloor? Antwoord – natuurlik niks nie. En wat het jy verloor? Ook niks nie. Maar veronderstel ons vind na die dood uit dat ons tog wel voortlewe, dat daar wel ‘n God, ‘n hemel en ‘n hel is. Wat het ek verloor? Antwoord – niks nie. Ek het alles gewen! Wat het jy verloor? Jy het alles verloor. Wys vir hom nou daarop dat hy ‘n baie gevaarlike kans vat en dat hy in elk geval dan liewers veilig moet speel en vir hierdie moontlikheid ‘n assuransie moet uitneem op sy lewe en op “brandgevaar” in die hel.
 • “The Proof of the pudding lies in the eating.” Vra vir hom of hy al eerlik gesoek het na God? Vra vir hom of hy al die Bybel dwarsdeur gelees het met die gebed in sy hart dat die Here Hom aan hom sal openbaar? Hoe kan hy dan iets verwerp wat hy nog nie eers ondersoek het nie. Wys vir hom dan ook wat die Here van hom sê in Ps 14:1.
 • ‘n Mens kan vir hom daarop wys dat alles wat ontstaan het, êrens deur iets gemaak moes wees. Daar moet dus agter die skepping ‘n Skepper wees. ‘n Mens kan ook vir hom wys op die doelmatigheid, fyn beplanning, die orde en wetmatigheid wat daar in die skepping is. Ons leef op ’n planeet wat nommerpas en presies op die regte plek is: presies ver genoeg van die son af. Was ons nader het ons verskroei, verder, het ons gevries. Ons draai teen net die regte spoed in die rondte: was dit stadiger, het die aarde bedags te warm en snags te koud geword. Was dit vinniger, sou niks die gevolglike orkande oorleef het nie. Danksy die osoonlaag en die feit dat ons son (anders as baie ander sterre mooi egalig brand, het ons net genoeg hitte en net genoeg ultravioletstrale om alge te beheer sonder skade aan ander lewe.
 • Ons swaartekrag is net sterk genoeg om water en gasse op en om die aarde te hou, maar tog nie so sterk dat ons bewegings ongemaklik moeilik is nie. Ons atmosfeer is uniek in sy samestelling. Was daar minder suurstof, sou ons te moeilik asem gehaal het. Was daar meer, was die brandgevaar te groot. Die see en plantewêreld sorg dat koolsuurgas weer omgesit word na suurstof. Water vries van bo en nie van onder af nie (anders as ander stowwe) sodat waterlewe nie vernietig word nie. En so kan ’n mens voortgaan.
 • Die evolusieleer skend nie God se skeppingsmag nie. Vir my bevestig evolusie juis die almag en die wonder van God. Hy kan ’n oerknal maak wat geen mens selfs in sy wildste drome kan visualiseer nie.
 • Tog moet jy nie probeer om vir God te bewys nie. Jou enigste bewys wat jy vir hom kan gee is die getuienis van wat in jou eie lewe gebeur het. Hierteen kan hy in elke geval niks sê nie. Sê daarom vir hom dat jy weet dat God bestaan, want jy weet Hy leef in jou. Vertel vir hom van gebedsverhoringe en oortuig hom dat Christus vir jou ‘n werklikheid geword het en jou lewe kom verander het. Hierteen kan hy niks sê nie. Haal vir hom dan ook aan wat in 1 Kor. 1:18 staan: “Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God.”
 • Vertel met nederigheid, opregtheid en entoesiasme wat God vir jou en ook in ander se lewens gedoen het. Vertel hoe Hy oplossings en antwoorde gegee het, behoeftes vervul het, in krisisse jou versterk en vertroos het. Vertel hoe hy nuwe betekenis en doel in jou lewe gebring het. Help hom om die groot dade van die lewende God in jou raak te sien.
 • Daar is baie bewyse dat Jesus histories wel bestaan het (argeologie, ou geskrifte, ens.) en Joh. 14:9 sê dat wie vir Jesus gesien het, het die Vader gesien.
 • Onthou egter dat redding nie deur geleerdheid geskied, maar deur geloof. ‘n Professor sowel as ‘n kind kan ‘n gelowige word. Ons moet van ‘n menslike na ‘n geestelike dimensie beweeg en dit is slegs moontlik deur die Heilige Gees en nie deur ‘n argument nie.
 •  

   

   

   

 • HOE HANTEER JY IEMAND WAT NIE GLO IN DIE BYBEL NIE?
 •  

 • Wys ook vir hom daarop dat hy nie iets kan verwerp wat hy nog nie deeglik ondersoek het nie. Vra daarom eers vir hom waaroor gaan die Bybel, wat is die belangrikste bevele van die Bybel en wat is die kernboodskap daarvan. As hy nie weet nie, kan jy in elk geval dan daarvandaan verder met hom praat oor die kernboodskap en dit aan hom verduidelik.
 • Jy kan vir hom daarop wys dat die Bybel steeds, ten spyte van al die jare se vervolging nog nie tot niet geraak het nie, maar steeds die boek is wat die meeste in aanvraag is en wat mense se lewens die meeste beïnvloed.
 • Jy kan ook vir hom daarop wys dat argeologiese opgrawings net bewys het dat al die feite in die Bybel waar is. Die Rosettasteen bevestig Abram se bestaan, Job se verhaal en Josef as onderkoning van Egipte, word ook buite Bybels bevestig. Jy kan ook vir hom daarop wys dat die tientalle profesieë na baie honderde jare presies so uitgekom het soos wat voorspel was. Jou enigste ware bewys bly egter dat jy weet die Woord van die Here is waarlik God se Woord, omdat dit in jou lewe so gewerk het soos wat dit daar staan. Hoe anders weet ‘n mens of ‘n resepteboek waarlik betroubaar is, as dat jy die resepte probeer het en gesien het of dit werk. Jy kan die getuienis vir hom gee dat jy jou hart vir Christus oopgemaak het en dat dit so gebeur het soos wat die Bybel sê in Op 3:20.
 • Hy moet ook verstaan dat hy met sy sondige en natuurlike verstand nie oor God en Sy dinge kan dink nie. ‘n Mens se verstand is soos ‘n rekenaar wat deur die sondeval beskadig is en in elk geval nie in staat is om data oor God te kan verwerk nie. Daarom sal hy eers die dinge van die Bybel begin verstaan as die Gees van God beheer geneem het van sy gedagtes en sy lewe. Eers as die Skrywer in sy hart ingekom het, sal die Skrywer aan hom die waarhede kan kom verduidelik. “Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word” (1 Kor. 2:14).
 • Nie-Christen skrywers bevestig byvoorbeeld die feite oor Christus net soos ons dit vind in die Bybel (Josefus in 90 nC en Thallus in 52 nC). Oor ‘n tydperk van 1 600 jaar skryf 40 skrywers in verskillende tye en almal se boodskap is dieselfde en niks is teenstrydig oor die verlossingsweg nie. Daar is oor hierdie tydperk 300 profesieë oor Christus wat almal tot in die fynste besonderhede vervul is (vgl. Jes. 53).
 • Die oorsprong en ontstaan van die Bybel word in 2 Tim 3:16 verklaar en sê dat dit die openbaring van God is.
 •  

 • HOE HANTEER JY IEMAND WAT Sê GOD HET HOM TELEURGESTEL?
 •  

 • So iemand voel dat God onregverdig is en nie ‘n God van liefde is nie.
 • So ‘n persoon is dikwels in opstand teen God omdat dinge gebeur het wat hy nie kan verstaan of reg verklaar nie. Miskien is hy onregverdig behandel, was daar dood of siekte of een of ander groot teleurstelling in sy lewe. As gevolg hiervan het hy in opstand gekom teen God en miskien in sy hart ‘n haat teen God ontwikkel en teenoor mense.
 • Die eerste wat jy moet verstaan is dat al die verkeerde en lelike en onregverdige dinge in die lewe nie God se skuld is nie. Elke mens het ‘n vrye wil en is nie ‘n robot nie, daarom kan ons kies en met ons lewe in ’n sekere sin maak net soos wat ons wil, nes Adam en Eva. Daarom maak mense net soos hulle wil en sodra hulle hul vasloop, gee hulle vir God al die skuld daarvoor. Maak daarom seker of hierdie persoon se lewe volkome onder beheer van God is. Laathy die fout ‘n slag by homselfsoek.
 • Die tweede wat jy moet verstaan, is dat God se weë hoër is as ons weë en sy gedagtes is hoër as ons s’n. God se somme verskil met ons s’n. Wat vir ons baie keer ‘n wins is, is in Sy oë ‘n verlies en wat baie keer vir ons skade en hartseer is, is wins in die hemele. As iemand deur swaar of beproewing nader aan Christus kom, is dit eintlik in die ewigheid wins. Vir ons as mense lyk dit sinneloos en wreed dat God Sy Seun op so ‘n wyse aan die kruis kon laat sterwe. Ons, na die tyd, begryp nou egter dat dit eintlik vir ons die Ewige Lewe moontlik gemaak het. Ons sien hier op aarde net die deurmekaar kant van die tapisserie. Eendag in die hemel sal ons die anderkant sien en verstaan waarom dinge gebeur het.
 • Ons moenie toelaat dat die duiwel ons beproewing gebruik om ons geestelike lewe af te breek nie. As ons die beproewing soos ‘n hamer in God se hand gee, dan breek Hy nie af nie, maar maak Hy heel en bou Hy ons geestelik daarmee op. So sal ons dan ervaar dat Rom 8:28 waar is, naamlik dat alles vir ons geestelike lewe op die ou end ten goede meewerk. Vir God gaan dit met ander woorde nie in die eerste plek oor sigbare dinge nie, maar oor onsigbare dinge. “Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig “ (2 Kor. 4:17-18). “Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk” (2 Kor. 12:8-10).
 • Help hierdie persoon om te kies teen sy eie-EK en om voor God te buig te midde van die teleurstelling en om God te dien al verstaan hy nie sy beproewing nie. Ons moet God liefhê ten spyte van.
 •  

 • HOE HELP JY IEMAND WAT ONGERED IS, MAAR GLO DAT HY GERED IS, OMDAT –
 •  

 • HY GOED LEWE?
 •  

  Wys vir hom dat al die goeie dinge wat ons kan doen, steeds nog nie die sonde uit ons hart kan wegneem nie. Al die goeie werke van die Fariseër kon hom nie red nie, die genade van God en die eerlike sondebelydenis van die tollenaar wel (Luk 18:9-14). Jesus alleen kan ons red en nie ons goeie werke nie, en Hy doen dit sodat ons dan daarna deur Sy Gees goeie werke kan doen uit dankbaarheid. “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het” (Ef. 2:8-10). Christus Jesus alleen kan ons verlos want Hy het vir ons sonde aan die kruis gesterwe (Joh. 14:6). Wys vir hom verder daarop dat al die goeie dinge wat ons in elk geval doen (in die oë van die Here ) met vuil hande gedoen word (Jes. 64:6). Help hom dan verder soos vir iemand wat sonder ‘n sondebesef is (punt 14.1).

   

 • GOD SY GEBEDE VERHOOR HET IN DIE VERLEDE?
 •  

  Vravir so iemand of God altydálsygebedeverhoor. Wys vir hom ook daarop dat dit nie ‘n vanselfsprekende bewys is dat God in sy hart is as God vir hom goed is en liefde onverdiend aan hom betoon nie. Jesus het byvoorbeeld Legio se duiwels se gebede ook verhoor, asook vir Saul toe hy gebid het om sy pa se donkies te kry. Ons weet egter dat Saul sonder God gesterf het toe hy sy hand aan sy eie lewe geslaan het.

   

 • HOE HELP JY IEMAND WAT GLO DAT HY TE GROOT SONDAAR IS OM NOG GERED TE KAN WORD?
 •  

  Wys vir hom daarop dat daar by God eintlik nie so iets soos ‘n groot en klein sonde is nie (Matt 5:28, 1 Joh. 3:15). Haal vir hom voorbeelde aan van sondaars soos Dawid wat egbreuk en moord gepleeg het, maar nogtans vergewe is (Ps 32:5). Noem vir hom ook die voorbeeld van die sondaar aan die kruis wat deur Jesus gered is in daardie sterwensoomblikke op Golgota. Haal ook Paulus, die moordenaar, se lewe aan en wat hy sê in 1 Tim 1:15 – “Dit is ‘n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste.” Wys ook vir hom op die waarhede van Jes. 1:18 en 1 Joh. 1:9 wat volkome vergifnis belowe en as enigste voorwaarde die belydenis van sonde en ‘n breuk daarmee stel.

   

   

 • HOE HELP JY IEMAND WAT GLO DAT HY GAAN TE VEEL VERLOOR AS HY ‘N CHRISTEN SOU WORD?
 •  

 • Vra vir hom uit oor wat hy verstaan onder “christenwees,” want miskien dink hy dit bestaan net uit swaarkry, verliese en ontberings. Gee dan jou getuienis vir hom, waarin jy vir hom wys dat God waarlik ‘n God van Liefde is wat vir ons net die allerbeste in ons lewe wil gee. As Hy iets van ons wil wegneem, is dit omdat dit vir ons skadelik is en Hy iets beter in die plek daarvan vir ons het. Wys ook vir hom dat as hy dit sou opweeg, hy moet besef dat dit vir hom alles slegs van tydelike waarde is wat hy hier op aarde kan wen (Mark 8:36). Bring vir hom daarby dat hy sal moet besef dat hy ‘n keuse sal moet maak want hy kan nie vir God en Mammon tegelyk dien nie (Matt 6:24). Hy kan ook nie ‘n vriend van God en die wêreld gelyktydig wees nie (Jak 4:4).
 •  

 • Miskien is die belangrikste om vir hom te vra wat daar spesifiek in sy lewe is wat hy bang is om op te gee, of vrees om dit te verloor, byvoorbeeld onvergewensgesindheid, ‘n oneerlike geldtransaksie, ‘n verkeerde verhouding, wêreldse plesier of ‘n verslawende gewoonte. Praat dit uit en help hom om ‘n ewigheidsperspektief hierop te kry en vir Jesus weer eerste te stel.
 •  

 • HOE HELP JY IEMAND WAT VOL VERSKONINGS IS EN WAT AANHOU UITSTEL OM MET GOD REG TE MAAK?
 •  

  Wys vir hom daarop dat hy eintlik besig is om elke keer wat hy uitstel vir God “nee” te sê. Ons moenie dink dat ons vir God aan ‘n lyntjie kan hou deur eintlik vir Hom te sê: “nie nou nie, kom asseblief ‘n bietjie later, as dit my beter sal pas.” Waarsku hom dat daar ‘n dag kan kom dat hy geen behae meer in die dinge van God gaan hê nie. “Dink aan jou Skepper in jou jong dae voor die swaar dae kom, en die jare aanbreek waarvan jy sal sê: Ek het daar niks meer aan nie” (Prediker 12:1). Wys ook vir hom daarop dat hy nooit seker kan wees of hy nog ‘n kans vorentoe gaan hê nie. Ons weet nie wanneer ons sterf of wanneer Christus weer kom op die wolke nie. Van uitstel kom afstel (Jak 4:13-17). As God met ons praat, verwag Hy dat ons vir Hom dadelik sal antwoord. Swyg is ook ‘n manier van nee sê. Uitstel ook. God se tyd is nou(2 Kor. 6:2) en vandag (Heb 3:7, 8).

   

 • GOD IS TE GOED OM TE VERDOEM
 •  

 • Alhoewel God ‘n God van Liefde is, is Hy ook regverdig om die sonde en onreg te straf. Alhoewel Hy die sondaar liefhet en nie wil hê dat hy verlore moet gaan nie, haat God die sonde (Rom 6:23, Gal 3:10, Joh. 3:18, 36).
 • God het Sy oordeel oor sonde in water uitgegiet op die goddelose mense in Noag se tyd en in vuur en swael oor Sodom en Gomorra (Gen 6 en 19).
 • Die Bybel praat in duidelike terme oor die realiteit van die hel (Jes. 66:24, Mark 9:43-44).
 • Wys vir hom op Rom 2:4-5 waarin dit duidelik is dat God goed is vir hom om hom tot bekering te roep.
 •  

 • ELKEEN WORD SALIG DEUR SY EIE GODSDIENS
 •  

 • Hiervolgens is daar nie ‘n onderskeiding tussen lig en duisternis nie, want alle gelowe is reg en is soos verskillende paaie wat teen die berg uitgaan na dieselfde bestemming toe. Die Bybel leer egter dat daar twee paaie is, die breë weg waarop die meeste mense is, en dan die smal weg na die hemel toe (Matt 7:13-14). Jesus sê duidelik dat Hy hierdie smal pad is en die enigste wat jou in die hemel kan bring “Jesus het vir hom gesê; Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie” (Joh. 14:6).
 • Al die godsdienste probeer op verskillende maniere om die mens uit die put van sonde te kry. Almal kom daarop neer dat jy jouself moet verbeter en ophef en as’t ware aan jou hare uit die put optrek en uitlig. Slegs Jesus het vir die mense se sonde betaal by God en daarom kan Hy alleen vir ons verlos en met Sy deurboorde hande vir ons uit hierdie put trek (Hand 4:12, 1 Joh. 5:12).
 • Daar is duisende Hindoes en Moslems wat tot bekering gekom het en Christene geword het, maar nog nooit het ’n ware wedergebore Christen na enige ander nie-christelike geloof oorgegaan nie. Ons aanbid ‘n lewende God. Jesus het belowe dat Hy uit die dood sou opstaan. Hy het ook en daarom is Sy graf leeg. Mohammed en Budda se grafte kan besoek word – hulle as en beendere is steeds daar.
 •  

 • SLOT
 •  

  Maak seker dat jy die tekse in hierdie boekie in jou Bybel gemerk het en sover moontlik gememoriseer het. Bly gehoorsaam om dit wat jy in hierdie kursus geleer het, toe te pas, te doen en aan ander oor te dra. Moenie as die kursus verby is, ophou om te getuig nie, bly steeds bereid. Moet ook nie hierdie kursusboekie wegbêre nie, maar sorg dat jy al meer bekwaam word. Gaan dan, reik uit na mense en wees ‘n getuie vir Christus.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Category

  All posts, Witness

  Tags

 • Joh. 3:16
 • God het jou lief en wil in jou woon.

 • Jes. 59:1,2
 • Sonde bring skeiding tussen God en die mens. (Laat hom uitpraat en spesifiek wees oor sy sonde).

 • Jes. 53:5,6
 • Jesus kan en wil die sondeskeiding wegneem. (VerduidelikSykruisdood).

 • Op 3:19,20
 • Wat moet ek doen? Glo = aanneem (Joh. 1:12)

  Dus: Bid en vra die Here Jesus om in te kom, skoon te maak en die beheer oor te neem.